HARMONOGRAM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ - KOREKCE OD 17. 1. 2022

28.01.2022 09:12

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 12. 2021 s č. j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN se bude i nadále ve školách provádět preventivní neinvazivní testování žáků, které má minimalizovat případné další šíření nemoci COVID-19. V období od 17. 1. 2022 vždy v pondělí. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni. V tento "testovací den" jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle rozvrhu příslušného dne. Žáci docházející do provozu ranní školní družiny budou testováni při příchodu do prostoru ŠD. K časové korekci dochází i v souvislosti se zahájením plaveckého výcviku žáků prvního stupně od 3. 1. 2022. Škole byly dodány testy SEJOY.

Testování podstupují všichni žáci tj. i ti s dokončeným očkováním či ochrannou lhůtou po prodělání nemoci!

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Od 31. 1. 2022 mají výjimku z testování žáci, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního PCR testu, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů - tuto skutečnost musí doložit potvrzením.

HARMONOGRAM

    PONDĚLÍ
    17. 01. 2022
    24. a  31. 01. 2022
    07. a 14. 02. 2022
VSTUP DO BUDOVY ČAS TŘÍDA
HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ 7.15 hod. 2.B
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.15 hod. 2.A
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.25 hod. 7.A
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.25 hod. 9.A
HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 7.25 hod. 8.B
ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 7.25 hod. 8.C
HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ 7.35 hod. 1.B
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.35 hod. 1.A
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.50 hod. 1.C
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.50 hod. 8.A
HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 7.50 hod. 3.A
ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 7.50 hod. 4.C
HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ 7.55 hod. 7.C
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 7.55 hod. 7.B
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 8.15 hod. 4.A
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 8.15 hod. 6.A
HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 8.15 hod. 3.B
ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 8.15 hod. 6.B
HLAVNÍ VCHOD PRO 1. STUPEŇ 8.15 hod. 4.B
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 8.15 hod. 5.A
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 8.40 hod. 5.B
BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY 8.40 hod. 9.B
HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY 8.40 hod. 6.C

Výše uvedený harmonogram je platný od 17. 1. 2022. Bude-li některá ze tříd v karanténě, řídí se pokyny návratu do školy dle KHS Karviná.

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Žáci, kteří se odmítnou testovat, budou mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest (od 15 let respirátor), a to po celou dobu v budově školy nebo ve venkovním prostředí, pokud není možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí nebo žáků. Cvičit pak budou moci pouze ve venkovních prostorech, přičemž nesmějí použít sprchy, dále nesmí zpívat, pokud nemohou udržet 2 m odstup, musí používat vyčleněné hygienické zařízení a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru. Výjimkou jsou pak děti s psychickou poruchou nebo vážným zdravotním problémem.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a o nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

Důležitý informační leták MŠMT pro zákonné zástupce: 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

Pokud dítě nebo žák nebude přítomen na testování ve stanoveném termínu a čase, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu v prostoru malé tělocvičny – tuto skutečnost ohlásí u školnice a třídnímu učiteli.

Testování žáků ve škole ve Starém Bohumíně

I. (1., 4.)           8.00 hod. ve třídě

II. (2., 3., 5.)     7.40 hod. v přízemí u šatny

Žáci docházející do provozu školní družiny budou testováni při příchodu do prostoru ŠD.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

A/ chirurgické roušky/respirátory  při pobytu mimo učebnu
B/ pravidelné mytí a dezinfekce rukou
C/ dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
D/ zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
E/ minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
F/ pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor

Mgr. M. Rosík - ředitel školy