Konkurzní řízení na místo ředitele

19.03.2012 22:27

Rada města Bohumína vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace:
Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná,
příspěvková organizace

Předpoklady:
− předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy a pedagogická praxe podle
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
− plná způsobilost k právním úkonům,
− znalost problematiky řízení a obecně závazných právních předpisů, zejména v oblasti školství,
− občanská a morální bezúhonnost,

Obsahové náležitosti přihlášky (zaslat písemně):
− přihláška (uveďte kontaktní adresu, telefon, případně e-mail),
− strukturovaný životopis (s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odbornostech
a dovednostech),
− úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce, vysvědčení o pedagogické způsobilosti, případně doklady o dalším
vzdělání),
− lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy,
− čestné prohlášení o plné způsobilosti k právním úkonům,
− úředně ověřený doklad o absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v oblasti řízení školství, případně jeho doložení do 2 let od počátku
výkonu činnosti ředitele školy,
− výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
− koncepci rozvoje školy (maximálně 2 stránky formátu A4),
− písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Ke konkurznímu řízení budou přijaty pouze přihlášky doložené kompletními náležitostmi.
Přihlášku, životopis, čestné prohlášení a koncepci rozvoje školy vlastnoručně podepište.
Předpokládaný nástup do funkce: 1.8.2012
Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele: 6 let
Termín podání přihlášek: do 6.4.2012 do 12.00 hod.
Na přihlášky doručené po termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky doručte na podatelnu městského úřadu v přízemí budovy č. dveří 119 nebo zašlete na
adresu: Městský úřad Bohumín, Odbor školství, kultury a sportu, ul. Masarykova 158,
735 81 Bohumín
Zalepenou obálku označte heslem NEOTVÍRAT – KONKURZNÍ ŘÍZENÍ Masarykova ZŠ

Ing. Petr Vícha
starosta města
MĚSTO BOHUMÍN
Masarykova 158
735 81 Bohumín
tel: 596 092 111
fax: 596 092 100