INFORMACE K MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM

10.02.2022 17:40

MŠMT informuje, že dne 9. 2. 2022 vláda schválila změny mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou mít vliv na provoz škol.

Od 10. 2. 2022 se ruší omezení a podmínky pro volnočasové aktivity zejména v oblasti dokládání OTN (očkování/negativní test/prodělaná nemoc).

lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka
(žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny
dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem
500) účastníků,
• plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz
jakýchkoli sportovišť,
• pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou
podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100
(od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako
obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat
OTN,
• volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze
omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,
• provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna
dokládat OTN.

V případě škol a školských zařízení se to týká zejména těchto činností:

• lyžařský výcvik, kdy pro užívání vleků a pro účely ubytování není povinnost žádného účastníka (žáka ani dozoru) dokládat OTN a lyžařské výcviky jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,

• školní výlety (vícedenní i jednodenní), školy v přírodě či jiné zotavovací akce nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,

• plavecký výcvik již není nijak omezen, provoz koupališť není regulován, stejně jako provoz jakýchkoli sportovišť,

• pořádání třídních schůzek, dnů otevřených dveří či jiných akcí pořádaných pro veřejnost nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,

• koncerty, divadelní představení pořádané školou jsou omezeny pouze počtem diváků stejně jako obecně omezení divadelních představení či koncertů (viz výše) a diváci nejsou povinni dokládat OTN,

• volnočasové aktivity (kroužky) nejsou podmíněny dokládáním OTN a tyto činnosti jsou pouze omezeny maximálním počtem 100 (od 19. 2. počtem 500) účastníků,

• provoz školní jídelny je bez omezení (není již omezen počet osob u stolu), veřejnost není povinna dokládat OTN. 

 

Od 19. 2. 2022 se již nebudou ve všech školách a školských zařízeních testovat děti, žáci, studenti ani zaměstnanci.

 

Nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

• V případě, že dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního onemocnění, nemůže jej škola či školské zařízení vpustit do výuky, neboť i nadále platí povinnost školy a školského zařízení takové dítě nebo žáka oddělit od ostatních a zajistit nad ním dohled zletilé osoby (§ 7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.),

• škola nebo školské zařízení by pak mělo kontaktovat zákonné zástupce, aby si dítě nebo žáka vyzvedli a odvedli domů, popřípadě aby s jejich souhlasem opustil školu samostatně. Jedná se tedy o běžný postup v situacích, kdy dítě nebo žák vykazuje příznaky akutního infekčního onemocnění. Do doby vyzvednutí či opuštění školy, musí být tento žák izolován od ostatních žáků.

Nadále bude platit mimořádné opatření k povinnému nošení ochranného prostředku k zakrytí úst a nosu.

Podrobnosti naleznete na: Informace MŠMT ke změnám mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ke COVID-19 s účinností od 10. 2. 2022 a 19. 2. 2022 a ke zrušení povinného testování ve školách a zaměstnanců od 19. 2. 2022 – edu.cz

Mgr. M. Rosík - ředitel školy