INFORMACE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

12.01.2015 09:08

Vzhledem k blížícímu se datu přijímacího řízení uveřejňujeme aktuální informace pro žáky a zákonné zástupce žáků:

ŽÁCI - UCHAZEČI O STUDIUM:

Uchazeči o středoškolské studium podávají školám přihlášku k přijímacímu řízení nejpozději do 15. března 2015. Uchazeči mohou podat 2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Uchazeč použije k přihlášení formulář přihlášky nově stanovený MŠMT pro školní rok 2014/2015. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Škola po 31. březnu 2015 pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu testů (15. dubna nebo 16. dubna) uchazeče, kteří ji uvedli v přihlášce jako první v pořadí. Škola dále pozve k vykonání zkoušky v řádném termínu testů uchazeče, kteří ji uvedli jako druhou v pořadí, za podmínky, že škola, kterou uvedli jako první v pořadí, se pilotního ověřování neúčastní.


                                                         Řádný termín testů        Náhradní termín testů

Čtyřleté studium                            15. 4. 2015                          14. 5. 2015

Šestileté a osmileté                       16. 4. 2015                          14. 5. 2015

Pro každé kolo budou připraveny  jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium. Uchazečům a školám budou v předstihu k dispozici ilustrační testy jako jeden z předpokladů srovnatelnosti podmínek.

Pro realizaci jednotných testů budou připraveny standardizované a srovnatelné testy z předmětů český jazyk a literatura a matematika, a to v provedení pro 5., 7. a 9. ročník. Hranice úspěšnosti bude deklarována jako doporučená, rozhodnutí o její aplikaci bude v pravomoci ředitelů škol.


 Český jazyk a literatura

Celkový maximální počet bodů je 50.

Ilustrační test bude školám zpřístupněn 31. ledna 2015.

Časový limit konání testu je 60 min. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.


 Matematika

Celkový maximální počet bodů je 50.

Ilustrační test bude školám zpřístupněn 31. ledna 2015.

Časový limit konání testu je stanoven na 60 min. Testová dokumentace pro uchazeče se skládá z testového sešitu (zadání) a záznamového archu pro zápis řešení úloh.


Pro uchazeče se zdravotním postižením a znevýhodněním nebudou v rámci pilotního projektu připravovány modifikace zadání. O prodloužení testu pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy na základě posudku školského poradenského zařízení. Posudek žák doloží k přihlášce k přijímacímu řízení.

Uchazeče, kteří se z důvodů hodných zřetele nemohli zúčastnit jednotného testu v řádném termínu testů, přihlásí ředitel k náhradnímu termínu testů do 24. dubna 2015.


 Zpracování výsledků zkoušek

Výsledky zkoušek budou zpracovány centrálně. Každá z registrovaných škol obdrží výstupní sestavu s výsledky jednotlivých uchazečů. V případě, kdy uchazeč podal přihlášku na dvě školy, které se pilotního ověřování účastní, budou výsledky poskytnuty najednou oběma školám.


Podrobnější informace o pokusném ověřování přijímacího řízení jsou zveřejněny na webu MŠMT https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore nebo Centra https://www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html.


Informace pro zákonné zástupce

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2015 (u oboru s talentovou zkouškou do 31. listopadu 2014).  Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena prokazatelným způsobem nejpozději do 31. ledna 2015 (u oboru s talentovou zkouškou do 31. října 2014).   

Přijímacího řízení proběhne dne 15. dubna 2015. Talentové zkoušky budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2015, na konzervatoř od 15. do 31. ledna 2015.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů, stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považuje za rozhodnutí. Ředitel školy odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých uchazečů mohou ředitelé škol zveřejnit nejdříve 22. dubna 2015.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích je vedena přesná evidence, náhradní zápisový lístek bude vystaven na základě písemné žádosti za 100,- Kč.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek na střední školu, která ho přijala, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Výše uvedené informace k přijímacímu řízení ke vzdělání ve středních školách a konzervatořích vychází z platných právních předpisů.