K přihláškám na střední školy

09.01.2012 11:15

Informace pro rodiče

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2012. Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena prokazatelným způsobem nejpozději do 31. ledna 2012.

První kolo přijímacího řízení proběhne v pracovních dnech od 22. dubna do 7. května 2012. Talentové zkoušky budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2012, na konzervatoř od 15. do 31. ledna 2012.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky, stanoví jejich pořadí a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2012.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích je vedena přesná evidence, náhradní zápisový lístek bude vystaven na základě písemné žádosti za 100,- Kč.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný,
pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek na střední školu, která ho přijala, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.  

Výše uvedené informace k přijímacímu řízení ke vzdělání ve středních školách a konzervatořích vychází z platných právních předpisů.
 

Mgr. Lucie Bednářová, výchovný poradce