MY A NAŠI SOUSEDÉ

05.12.2022 12:35

První adventní týden roku 2022 od 28. listopadu do 2. prosince žila Masarykova základní škola a Mateřská škola v Bohumíně projektem „My a naši sousedé“. Myšlenka projektu se promítla prakticky do každé vyučovací hodiny, ovlivnila svou náplní a atmosférou výuku ve všech ročnících. Pozadu však nezůstala ani školní jídelna se svou nabídkou krajových specialit. Ve školní jídelně tak mohli její strávníci ochutnat speciality našich příhraničních sousedů, a to polským bigosem počínaje, přes vídeňský řízek s bramborovým salátem, slovenské halušky, či německým eintopfem konče.  Společnost Bidfood Opava pak připravila pro žáky prvního stupně ochutnávku zdravé svačinky v podobě kanapek.

Nabídka vzdělávacích a badatelských aktivit byla opravdu pestrá a přinesla nepochybně mnoho nových poznatků a dosud nevídaných poznání žákům. Aktivity byly přizpůsobeny věku žáků a byly opravdu velmi různorodé.

Nejmenší děti z prvních a druhých ročníků navštívily místní Dům dětí a mládeže, kde se seznámily s možností celé řady mimoškolních aktivit, jež jsou dětem nabízeny. Návštěva tak nabídla prohlídku prostorů pro rukodělné, sportovní, taneční a další pohybové aktivity, prohlídku skleníku – novinku v nabídce místního Domu dětí a mládeže, ale rovněž improvizovaného nahrávacího studia, v němž se děti mohou naučit natáčet a zpracovávat videa, vyzkoušet si, jaké to je být filmovou hvězdou, kameramanem, střihačem filmů, jaké to je, sedět za mixážním pultem. Řadu uměleckých aktivit pak rozšířila návštěva žáků v místní Základní umělecké škole, či v Knihovně K3, která pomáhá rozšiřovat obzory nejen nabídkou knižních titulů, ale také vzdělávacích kurzů a výtvarných dílniček a zážitkových aktivit pro děti i dospělé.

V těsné blízkosti základní školy se nachází Městský úřad v Bohumíně. O tom, že je skutečným sousedem školy, není pochyb. Vždyť řada z žáků kolem něj prochází při své cestě do školy a mnozí z nich na něj dokonce vidí z oken svých tříd. V projektovém týdnu se ale budova této instituce proměnila v místo, do něhož mohli žáci nahlédnout, takříkajíc za oponu. Nejednalo se o prohlídku úřadu, ale o nahlédnutí do skutečného chodu odborů organizačního a majetkového. Žáci viděli, co vše se skrývá za prací úředníka našeho města. Dostali možnost nahlédnout nejen do mnohých zákoutí této instituce, ale podívat se doslova pod pokličku dění na úřadě. Zatímco žáci se školní družinou nahlédli do katastrálních map a pokoušeli se orientovat ve spletitých nákresech města, neskutečný zážitek jiného druhu pak přinesl organizační odbor svým dalším návštěvníkům z řad devátých tříd, kteří si mohli doslova na vlastní kůži vyzkoušet svatební obřad nanečisto při setkání se starostou města. Upozaděna nezůstala ani Městská policie v Bohumíně, jež seznámila žáky se svou činností a celou řadu řadou aktivit, jež přispívají k tomu, že můžeme žít v bezpečném městě. Blok aktivit spojených s městským úřadem pak završila obohacující beseda s místní kronikářkou ve 4. ročnících naší školy.

O tom, že je náš region doslova protkán sítí cest, jež spojuje regionální autobusová hromadná doprava se mohli v tzv. ODISbusu přesvědčit žáci 3. a 6. ročníků. Program přistaveného autobusu představil formou videí a přednášky nejmodernější a nejefektivnější způsoby dopravy v rámci regionální autobusové sítě, stranou neponechal ani nabídku ekologického způsobu hromadné dopravy a nastínil její možnosti do budoucna.

Řadu badatelských aktivit rozšířili žáci 5. ročníků, kteří navštívili Svět techniky v Ostravě Vítkovicích. Po exkurzi ve stálé expozici badatelského světa si jednotlivé třídy prošly vzdělávacími aktivitami Kouzlo zrcadlení a Zelená fabrika, kde se rázem proměnili ve vědce, badatele zkoumající svět, v němž žijeme, který nás obklopuje. Prostřednictvím svých aktivit se snažili přijít na kloub fungování světla a stínů, živých organismů a podmínek života na Zemi nezbytných pro život.

Muzeum Těšínska provedlo žáky 8. ročníků celou bohatou a spletitou historií Těšínského Slezska. Nabídlo navíc rozšíření obzorů o módě 1. republiky a v pozadí neponechalo ani prostřednictvím odborné přednášky práva a postavení žen v této době. Tato aktivita vyvolala nejen živou diskuzi žáků, ale rovněž celou řadu otázek a zamyšlení při srovnání života v minulosti a dnes, a to nejen z pohledu celé řady technických vymožeností, které nám usnadňují život, ale i díky pohledu na život jako takový, povinnosti členů společnosti, jejich práva a postavení jednotlivců ve společnosti.

Radost na tvářích klientů domova důchodců Cesmína ve Starém Bohumíně vykouzlili žáci odloučeného pracoviště naší školy ve Starém Bohumíně. Díky této aktivitě i díky návštěvě kulturní památky Farního kostela Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně žáky školní družiny ve Starém Bohumíně, byli žáci doslova na vlně zamyšlení nad skutečnými lidskými hodnotami, jež utvářejí naše životy. Tyto činnosti přinesly žákům vědomí toho, že historické a kulturní hodnoty bychom měli uchovat pro generace příští, vědomí, že naslouchat a pomáhat druhému, věnovat mu kousek ze svého drahocenného času, bez ohledu na to, je-li naším sousedem, je nejen lidské, ale že utváří skutečné mravní hodnoty člověka.

O tom, jak historie ovlivňuje naše životy, jak je historie důležitá pro národ, utváření národní hrdosti a pospolitosti se přesvědčili žáci 2. stupně v bloku aktivit Karel IV., otec vlasti, jež byly věnovány této po právu největší osobnosti naší historie, která svým historickým přesahem utváří také naši současnost.

Bezpochyby jedinečnou aktivitou pak byl projektový den „Minus na plus s Amosem“ v 8. ročnících, navazující na odkaz Jana Amose Komenského. Projekt inspirovaný těžkým životním osudem Komenského, jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích využil odkazu Komenského jako inspirace pro vlastní životy žáků a rozvíjel jejich kreativitu směrem k vlastním životním cílům. 

Zpracování tématu My a naši sousedé mělo v rámci projektového týdne mnoho různých podob a hned několik poloh, a to také podle toho, jak bylo přistoupeno k výkladu tohoto slova, jak bylo na něj nahlíženo. Zatímco na straně jedné může být sousedem někdo, kdo žije v naší těsné blízkosti, na straně druhé, v přeneseném významu, se našimi sousedy stávají všichni, jež jsou nám blízcí, a ne vždy musí mít nutně s námi společné sousedské hranice. Jsou to ti, jež se přiklánějí na naši stranu, ti, kteří potřebují naši pomoc, protože se jim třeba už nedostává dostatek sil, jsou to ti, jež jsou i nám nápomocni v dobrých i v těžkých časech bez ohledu na hranice.

Mgr. Lenka Strýčková