PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A ZKOUŠKY - 2020/2021

25.12.2020 17:46

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat  2 přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2021 (u oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020).  Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena prokazatelným způsobem nejpozději do 31. ledna 2021 (u oboru s talentovou zkouškou do 31. října 2020).   

Přijímací řízení proběhne dne 12. a 13. dubna 2021, pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií 14. a 15. dubna 2021. Talentové zkoušky budou konány v pracovních dnech od 2. do 31. ledna 2021.

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů, stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považuje za rozhodnutí. Ředitel školy odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích je vedena přesná evidence, náhradní zápisový lístek bude vystaven na základě písemné žádosti za 100,- Kč.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek na střední školu, která ho přijala, vzdává se tímto práva být přijat za studenta dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Výše uvedené informace k přijímacímu řízení ke vzdělání ve středních školách a konzervatořích vychází z platných právních předpisů.

 

Krok za krokem s přihláškami

1. V termínu od 11. ledna 2021 obdrží žáci, kteří se v příštím školním roce budou vzdělávat ve středních školách tiskopis pracovní verze přihlášky.

2. Do 25. ledna 2021 odevzdají vyplněnou pracovní verzi přihlášky svému třídnímu učiteli.

3. V prvním únorovém týdnu žáci dostanou již 2 přihlášky ke kontrole všech důležitých údajů (adresy, telefonních čísel, názvů oborů....)

4. Přihlášky společně s lékařským posudkem zanesou k lékaři, který vydává potvrzení o zdravotní způsobilosti. (Výjimečně není potřeba potvrzení lékaře, což lze zjistit v Atlase školství.) Je potřeba zařídit v termínu od 1. do 12. února 2021.

5. Přihlášky musí podepsat uchazeč i jeho zákonný zástupce.

6. Podepsané a lékařem potvrzené přihlášky žáci donesou do školy a předají výchovnému poradci, který zajistí podpis ředitele školy a údaje potvrdí razítkem. Vše nejpozději od 15. do 19. února 2021. (POZOR - 22. až 28. února jsou jarní prázdniny!)

7. Přihlášky žáci zavezou či doporučeně odešlou na střední školy do 1. března 2021.

Mgr. L. Bednářová - výchovný poradce