PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

14.11.2017 06:59

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče může podávat 2 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdává přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 1. března 2018 (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017).  Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena prokazatelným způsobem nejpozději do 31. ledna 2018 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2017).   

Přijímacího řízení proběhne dne 12. a 16. dubna 2018. Talentové zkoušky budou konány v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2018, od 2. do 15. února 2018 pro Gymnázia se sportovní přípravou. 

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů, stanoví jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejném místě ve škole a na internetových stránkách školy. Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považuje za rozhodnutí. Ředitel školy odesílá pouze rozhodnutí o nepřijetí.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek. O vydaných zápisových lístcích je vedena přesná evidence, náhradní zápisový lístek bude vystaven na základě písemné žádosti za 100,- Kč.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Pokud uchazeč nedoručí zápisový lístek na střední školu, která ho přijala, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. 

Výše uvedené informace k přijímacímu řízení ke vzdělání ve středních školách a konzervatořích vychází z platných právních předpisů.


Mgr. Lucie Bednářová - výchovný poradce školy