Přijímací zkoušky na SŠ

09.01.2010 18:30

 

Přijímací zkoušky na střední školy

 

Jako každoročně, začíná i nyní poslední etapa přípravy na přijímací zkoušky pro vycházející žáky základní školy. Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška 671/20007 Sb. Ve školním roce 2009/2010 může uchazeč podávat až 3 přihlášky pro prvé kolo přijímacího řízení. Uchazeč odevzdá přihlášku ne již prostřednictvím základní školy, ale řediteli střední školy do 15.března 2010. Ředitel střední školy vyhlašuje nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.

Pro první kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky v pracovních dnech od 22. dubna 2010 do 7. května 2010. Dny konání zkoušky stanoví ředitel školy. Jednotná kritéria přijímacího řízení musí být vyhlášena prokazatelným způsobem (např. webové stránky) do 31. ledna 2010. Ředitel střední školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po posledním dni konání přijímací zkoušky a odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Stanovení termínů dalších kol přijímacího řízení je v kompetenci ředitele střední školy. Informace o nich zveřejní také krajské úřady. V těchto kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole je zaveden zápisový lístek, který může uchazeč vzít zpět jen jednou.

 

Harmonogram přípravy na přijímací zkoušky na naší škole:

Září – leden       průběžné informace žáků prostřednictvím Atlasu školství, webových stránek                                   

                            jednotlivých škol  apod.

Září – říjen         Výchova k volbě povolání, náplň učiva Rv, Ov a dalších předmětů

Září – prosinec   Návštěva prezentačních výstav škol v Moravskoslezském kraji

                             Návštěvy Dnů otevřených dveří

                             Besedy žáků s pracovníky SŠ a G

Listopad              Informace rodičů na tř.schůzkách – výchovný poradce, pracovníci SŠ Bohumín

Leden                  Rozdání přihlášek, informace o vyplňování

Únor                     Odevzdání vyplněných přihlášek k evidenci, kontrole a podpisu ředitelkou školy

                                (do 14.3.)

Březen                    Do 15.3. rodiče odevzdají vyplněné přihlášky na SŠ

Duben                     Přijímací řízení

Duben – květen    Odvolací řízení, evidence přijatých žáků

 

Přejeme všem našim vycházejícím žákům mnoho zdaru u přijímacích zkoušek a úspěšné vykročení do středoškolského studia.