PROVOZ ŠKOLY OD 10. 5. 2021

05.05.2021 09:58

Dle Přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne 3. května 2021 č. 433 a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. 5. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách se v rámci další etapy otevírání škol mění organizace chodu školy od 10. 5. 2021 takto:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ SMETANOVA

MŠ STARÝ BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI PREZENČNĚ A BEZ ROTACÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI V TÝDENNÍCH ROTACÍCH

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI V TÝDENNÍCH ROTACÍCH

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

POUZE PRO PREZENČNĚ VZDĚLÁVANÉ

 

Náhradní distanční vzdělávání je pro žáky povinné dle § 184a školského zákona. Absence žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit. Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se zapisuje absence do třídní knihy. Podrobnosti k on-line výuce /tj. rozvrh vysílaných hodin/ naleznete v dmSoftwaru.

Současně jsou možné konzultace za dodržení přísných režimových opatření:

1. individuální /jedno dítě nebo žák a jeden pedagogický pracovník/

2. skupinové v maximálním počtu 6 žáků pro:

a/ znevýhodněné žáky 2. stupně,

b/ žáky 9. ročníků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky.

Konzultace je nutné dohodnout prostřednictvím třídních učitelů.

Veškeré podrobnosti k výše uvedeným opatřením naleznete na: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ (edu.cz)

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST

1. děti MŠ jsou bez ochrany

2. všichni zaměstnanci mají respirátory /standardy dle MO MZd/

3. všichni žáci ZŠ mají zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd

TESTOVÁNÍ

Povinné neinvazivní testování žáků ZŠ a zaměstnanců školy antigenními testy 1x nebo 2x týdně – pondělí a čtvrtek. Testování neprobíhá u individuálních konzultací.

VĚTRÁNÍ

Vždy během přestávek /10 minut/ a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut – 5 minut větrání.

HOMOGENITA

Nedochází k setkávání dětí a žáků z jiných tříd či skupin během pobytu ve škole.

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky na distanční výuce pouze odběr do jídlonosičů v čase od 12.00 do 13.00 hodin.

Žáci na prezenční výuce mohou oběd konzumovat v prostoru školní jídelny při dodržení všech stanovených hygienických opatření a při dodržení školou nastaveného časového harmonogramu zamezujícího prolínání žáků z různých skupin. Přihlášky obědů u vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 13.00 hodin na tel.:  596 013 394.

VSTUP TŘETÍCH OSOB DO ŠKOLNÍCH BUDOV

POUZE V DŮVODNÝCH PŘÍPADECH A ZA PŘIJETÍ REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍCH STYK S DĚTMI A ŽÁKY.

 

HARMONOGRAM ROTACÍ TŘÍD PRVNÍHO STUPNĚ – BUDOVA SEIFERTOVA

 

1.B – 2.B – 3.B – 3.C – 5.A – 5.B

1.A – 2.A – 3.A – 4.A – 4.B – 5.C

10. – 14. 5. 2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

17. – 21. 5. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

24. – 28. 5.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

31. 5. – 4. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

7. – 11. 6.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ  -DOMA

14. – 18. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

21. – 25. 6. 2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

 

HARMONOGRAM ROTACÍ TŘÍD DRUHÉHO STUPNĚ – BUDOVA SEIFERTOVA

 

6.ABC – 7.ABC

8.ABC – 9.ABC

10. – 14. 5. 2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

17. – 21. 5. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

24. – 28. 5.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

31. 5. – 4. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

7. – 11. 6.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ  -DOMA

14. – 18. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

21. – 25. 6. 2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

 

PRAVIDLA A HARMONOGRAM NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování probíhá 1x v každém týdnu prezenční výuky pro žáky prvního stupně /pondělí/ a 2x v týdnu pro žáky druhého stupně /pondělí a čtvrtek/. V tyto dny jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle obvyklého rozvrhu. V ostatních dnech probíhá výuka v běžném režimu. Provoz ranní školní družiny je všechna pondělí zrušen.

HARMONOGRAM PRO PONDĚLÍ

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

7.C - 9.A

7.30 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.B - 9.B

7.30 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.C - 9.C

7.30 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

1.B - 1.A

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

2.B - 2.A

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.B - 8.A

7.50 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.A - 4.B

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

3.B - 3.A

8.15 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.A - 8.C

8.15 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.C - 4.A

8.35 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

5.B - 5.C

8.35 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

7.A - 8.B

8.35 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

HARMONOGRAM PRO ČTVRTEK

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

7.C - 9.A

7.30 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.B - 9.B

7.30 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.C - 9.C

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.B - 8.A

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.A - 8.C

8.10 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.A - 8.B

8.10 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Leták k testování pro žáky: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Leták k testování pro zákonné zástupce: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Leták k testování sadou singclean: 438-testovani-ilustrovany-letak-singclean.pdf (edu.cz)

Podrobnosti k testování včetně instruktážního videa najdete na: jak na to ve škole | testování.edu.cz

Testování se neprovádí u osob, které doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci, kteří nebudou testováni, nebo budou testováni pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve škole.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Služby školní družiny se poskytují vzhledem k zajištění homogenity skupin pouze žákům prvních až třetích tříd. Pondělní ranní provoz se vzhledem k rotaci žáků a povinnému testování nekoná.

UMÍSTĚNÍ:

1.A - 1.B - 3.A – PROVOZ V HERNÁCH ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.A - 2.B - 3.B - 3.C – PROVOZ V DOMOVSKÉ TŘÍDĚ

 

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

  • roušky/respirátory  po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
  • zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  • pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor

 

OŠETŘOVNÉ

Nárok na ošetřovné při rotační výuce není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Mají-li rodiče dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.  

Uvedený postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

Podrobnosti k ošetřovnému naleznete na webu MPSV: Krizové ošetřovné (mpsv.cz)

 

ZAJIŠTĚNÍ DĚTÍ RODIČŮ PRACUJÍCÍCH V IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině nebo školním klubu, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. 

o Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

o Dohled nad dětmi IZS v rámci školní družiny může vykonávat vychovatel nebo jiný ředitelem školy pověřený pedagogický pracovník. 

o O způsobu organizace programu školní družiny pro děti IZS a rozdělení dětí do skupin rozhoduje ředitel školy. 

o Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. 

o Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky. 

V případě zájmu o tuto službu kontaktujte vedoucí školní družiny - tel.: 734 788 675.

 

Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese: 

o zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 

o pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo o pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, 

o zaměstnanci bezpečnostních sborů, o příslušníci ozbrojených sil, 

o zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, o zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

o zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 

o zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 

o zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.

 

Mgr. Miroslav Rosík - ředitel školy