PROVOZ ŠKOLY OD 17. 5. 2021

12.05.2021 09:41

Dle závěrů jednání vlády ze dne 10. května 2021 a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. 5. 2021 k provozu škol a školských zařízení a testování ve školách se v rámci další etapy otevírání škol mění organizace chodu školy od 17. 5. 2021 takto:

MATEŘSKÁ ŠKOLA

MŠ SMETANOVA

MŠ STARÝ BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 1. STUPEŇ

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI PREZENČNĚ A BEZ ROTACÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – 2. STUPEŇ

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

VŠICHNI ŽÁCI V TÝDENNÍCH ROTACÍCH

ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZŠ STARÝ BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ

ŠKOLNÍ DRUŽINA

SEIFERTOVA 601 - BOHUMÍN

BEZ OMEZENÍ – všechna pondělí je zrušen ranní provoz

 

Náhradní distanční vzdělávání je pro žáky povinné dle § 184a školského zákona. Absence žáka na tomto vzdělávání musí zákonný zástupce řádně omluvit. Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se zapisuje absence do třídní knihy. Podrobnosti k on-line výuce /tj. rozvrh vysílaných hodin/ naleznete v dmSoftwaru.

Současně jsou možné konzultace za dodržení přísných režimových opatření:

1. individuální /jedno dítě nebo žák a jeden pedagogický pracovník/

2. skupinové v maximálním počtu 6 žáků pro:

a/ znevýhodněné žáky 2. stupně,

b/ žáky 9. ročníků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky.

Konzultace je nutné dohodnout prostřednictvím třídních učitelů.

Veškeré podrobnosti k výše uvedeným opatřením naleznete na:  AKTUALIZOVÁNO: Změny v rotační výuce u 1. i 2. stupňů ZŠ, MŠMT ČR (msmt.cz)

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ

OCHRANA NOSU A ÚST

1. děti MŠ jsou bez ochrany

2. všichni zaměstnanci mají respirátory /standardy dle MO MZd/

3. všichni žáci ZŠ mají zdravotnickou obličejovou masku splňující standardy MO MZd

TESTOVÁNÍ

Povinné neinvazivní testování žáků ZŠ a zaměstnanců školy antigenními testy 1x nebo 2x týdně – pondělí a čtvrtek. Testování neprobíhá                       u individuálních konzultací.

VĚTRÁNÍ

Vždy během přestávek /10 minut/ a uprostřed každé hodiny, popřípadě každých 30 minut – 5 minut větrání.

HOMOGENITA

Minimalizuje se setkávání dětí a žáků z jiných tříd či skupin během pobytu ve škole.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Zpěv není povolen.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Sportovní aktivity jsou možné jen ve venkovním prostoru - bez ochrany nosu a úst. U dětí MŠ lze využívat i vnitřní prostory.

STRAVOVÁNÍ

Pro žáky na distanční výuce pouze odběr do jídlonosičů v čase od 12.00 do 13.00 hodin.

Žáci na prezenční výuce mohou oběd konzumovat v prostoru školní jídelny při dodržení všech stanovených hygienických opatření a při dodržení školou nastaveného časového harmonogramu zamezujícího prolínání žáků z různých skupin. Přihlášky obědů u vedoucí školní jídelny nejpozději do pátku 13.00 hodin na tel.:  596 013 394.

VSTUP TŘETÍCH OSOB DO ŠKOLNÍCH BUDOV

POUZE V DŮVODNÝCH PŘÍPADECH A ZA PŘIJETÍ REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍCH STYK S DĚTMI A ŽÁKY.

 

HARMONOGRAM ROTACÍ TŘÍD DRUHÉHO STUPNĚ – BUDOVA SEIFERTOVA

 

6.ABC – 7.ABC

8.ABC – 9.ABC

17. – 21. 5. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

24. – 28. 5.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

31. 5. – 4. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

7. – 11. 6.2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

14. – 18. 6. 2021

DISTANČNĚ - DOMA

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

21. – 25. 6. 2021

PREZENČNĚ - VE ŠKOLE

DISTANČNĚ - DOMA

 

PRAVIDLA A HARMONOGRAM NEINVAZIVNÍHO TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

Testování probíhá 1x v každém týdnu prezenční výuky pro žáky prvního stupně /pondělí/ a 2x v týdnu pro žáky druhého stupně /pondělí a čtvrtek/. V tyto dny jsou upraveny časy nástupu žáků do školy, ukončení výuky je dle obvyklého rozvrhu. V ostatních dnech probíhá výuka v běžném režimu. Provoz ranní školní družiny je všechna pondělí zrušen.

HARMONOGRAM PRO PONDĚLÍ

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

7.C - 9.A

7.30 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.B - 9.B

7.30 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.C - 9.C

7.30 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

1.A

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

1.B  

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.B - 8.A

7.50 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.A

7.50 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

2.A

8.15 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

2.B

8.15 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.A - 8.C

8.15 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.B

8.15 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

3.A

8.35 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

3.B

8.35 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

7.A - 8.B

8.35 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

5.C

8.35 HOD.

ZASTŘEŠENÁ PERGOLA NA ZAHRADĚ

4.A

8.55 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

4.B

8.55 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

3.C

8.55 HOD.

ZADNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

HARMONOGRAM PRO ČTVRTEK

TŘÍDA

ČAS

VSTUP DO BUDOVY

7.C - 9.A

7.30 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.B - 9.B

7.30 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.C - 9.C

7.50 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

6.B - 8.A

7.50 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

6.A - 8.C

8.10 HOD.

BOČNÍ VCHOD U TĚLOCVIČNY

7.A - 8.B

8.10 HOD.

HLAVNÍ VCHOD U ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Dodržujte ve dnech testování časy nástupu do školy – děkujeme za spolupráci a pochopení.

Leták k testování pro žáky: testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf (edu.cz)

Leták k testování pro zákonné zástupce: testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf (edu.cz)

Leták k testování sadou singclean: 438-testovani-ilustrovany-letak-singclean.pdf (edu.cz)

Podrobnosti k testování včetně instruktážního videa najdete na: jak na to ve škole | testování.edu.cz

Testování se neprovádí u osob, které doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Žáci, kteří nebudou testováni, nebo budou testováni pozitivně, mají zakázánu osobní přítomnost ve škole.

Pokud bude žák testován pozitivně, bude telefonicky vyrozuměn zákonný zástupce o výsledku testu a nutnosti převzetí svého dítěte včetně následného PCR testu.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Služby školní družiny se poskytují v rozsahu běžného režimu a v místě obvyklém. Jediným omezením je zrušený provoz ranní družiny v budově Seifertova vzhledem k povinnému testování žáků.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

  • roušky/respirátory  po celou dobu pobytu ve škole
  • pravidelné mytí a dezinfekce rukou
  • dodržování pravidel osobní a respirační hygieny
  • zákaz vstupu pro osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • minimalizace kontaktů mezi dětmi a žáky různých tříd a skupin
  • pravidelné provětrávání, důkladný úklid a dezinfekce užívaných prostor

Mgr. M. Rosík - ředitel školy