UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

30.06.2020 08:00

Čísla v kalendáři nás informují o posledním červnovém dnu, teploty šplhají nahoru a o slovo se po roce znovu hlásí léto a s ním spojené prázdniny.  Dnes naposledy ve školním roce 2019/2020 ožívá školní budova přítomností svých žáků, kteří se přišli rozloučit s uplynulým školním rokem a převzít své ročníkové vysvědčení. Definitivní tečkou školního roku bylo focení třídních kolektivů.

A čím nás uplynulý školní rok obohatil?

Jeho hlavním cílem bylo naplňování školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život při využití moderních forem a metod práce, vhodného propojování teoretických poznatků s praxí a realitou života, zařazením prožitkového učení, využíváním době odpovídajících didaktických pomůcek včetně digitálních technologií, sdílením zkušeností a příkladů dobré praxe. Aktivní přístup všech aktérů spojených se školou – dětí, žáků a jejich rodičů, pedagogů, správních zaměstnanců, zřizovatele – byl zásadní a důležitý pro naplňování všech záměrů. Velkou zkouškou byl pro všechny přechod od prezenčního vzdělávání k distančnímu v období plošného uzavření škol. Nová realita znamenala nové zkušenosti, vzdělávali se učitelé především v oblasti digitálních technologií, vzdělávali se rodiče společně se svými dětmi a přitom poznávali profesi učitele prakticky na „vlastní kůži“. V rámci distančního vzdělávání se podařilo udržet spojení s velkou většinou žáků a jejich rodin. Poprvé jsme v novodobé historii školy museli zápisy dětí do budoucích prvních tříd řešit dálkovým přístupem bez účasti dětí i jejich rodičů. Ve složitém období pandemie jsme všichni společně čelili velkým výzvám. Dnes můžeme říci, že se nemáme za co stydět.

Kromě naplňování základního poslání školy – vzdělávání a výchovy, jsme uskutečnili i doplňkové a rozšiřující aktivity s širokým záběrem - vítání nových prvňáčků, adaptační pobyt žáků šestých tříd, ozdravný pobyt žáků třetích tříd a dětí z MŠ, vánoční koncert a jarmark, lyžařský výcvik, Usměvavé lyžování, výjezdy do Světa techniky a ještě bychom mohli vyjmenovat řadu dalších. Využili jsme také kreativity a nápaditosti našich pedagogů při realizaci různých projektových záměrů a cílů, které vhodně doplnily poznatky našich žáků získané vzděláváním. Zapojili jsme se s našimi dětmi a žáky do různých vědomostních, znalostních, sportovních a uměleckých soutěží, poznávali jsme zajímavá místa nejen v okolí naší školy, objevovali zákonitosti různých vědních disciplín, hledali řešení problémových situací, připravovali se pro praktický život. Máme radost, že se v naší „sluníčkové škole“ daří dlouhodobě rozvíjet pozitivní klima vstřícné ke všem jejím aktérům, že je škola stále plná života, že přináší nové podněty, příležitosti a možnosti pro děti, žáky, ale i zaměstnance.

A jak dopadl ukončený školní rok statisticky?

Škola měla 517 žáků – 257 chlapů a 260 děvčat. S vyznamenáním prospělo 306 žáků, 191 žáků prospělo a 11 žáků neprospělo. 9 žáků se vzdělávalo dle § 38 Školského zákona. Průměrný prospěch školy je 1,46. Všichni žáci mají z chování jedničku.

Na závěr si dovolím vyjádřit veliké poděkování všem zaměstnancům školy, kteří svým úsilím, lidským přístupem, aktivním nasazením a pílí nejen v rámci svých pracovních povinností pomáhali naplňovat vize školy a svojí odpovědnou prací na svém pracovním úseku přispěli k výbornému jménu naší „sluníčkové školy“. Díky patří také všem spolupracujícím organizacím, sponzorům, zřizovateli, členům Sdružení rodičů i Školské rady za pomoc a důvěru při realizaci a naplňování našich záměrů a cílů. Vysvědčení s velkou jedničkou patří všem rodičům, kteří se školou aktivně spolupracovali při vzdělávání v době pandemie. Věřím, že i v dalším roce budeme všichni znovu společně prožívat radost z dobře vykonané a odvedené práce.

Mgr. M. Rosík