UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

30.06.2021 10:58

Uplynulých 365 dní spojených se školním rokem 2020/2021 je historií, uzavíráme kapitolu dalšího roku, roku, který byl zásadně ovlivněn mimořádně složitou epidemiologickou situací v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 včetně několika mutací. Situace byla komplikovaná především v podzimní a zimní části uběhlého roku, ale částečně dolehla i na průběh vzdělávání v období jara. Vlivem všech přijatých opatření, která byla přijímána s ohledem na aktuální vývoj epidemie, byla přítomnost dětí a žáků ve škole průběžně upravována od běžného stavu přes rotaci tříd až po úplné uzavření školy. I přes tyto překážky a úskalí se dařilo realizovat mnohé aktivity v oblasti vzdělávání a výchovy.  A co nám tento rok přinesl?

Především zásadní změny ve způsobu vzdělávání dětí a žáků v období distanční výuky. Prostřednictvím maximálního využití možností digitálních technologií se dařilo naplňování školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život. Klíčový byl aktivní přístup všech aktérů spojených se školou – dětí, žáků a jejich rodičů, pedagogů, správních zaměstnanců, zřizovatele. Ve výuce byly využívány moderní formy a metody práce, vhodným způsobem byly propojovány teoretické poznatky s realitou života. Aktivním využíváním digitálních technologií se podařilo do výuky implementovat celou řadu softwarových aplikací, které vhodným způsobem motivovaly žáky pro další vzdělávání  a vědění. Přínosem pro pedagogy bylo i průběžné sdílení zkušeností z výuky a využívání příkladů dobré praxe či nápadů z různých webinářů zaměřených na moderní způsoby výuky a aktivizaci žáků.

Distanční výuka znamenala rozšiřování a vstřebávání nových zkušeností u žáků, pedagogů i rodičů. Učitelé doplňovali své vědomosti hlavně v oblasti digitálních technologií se zaměřením na vhodný a pro výuku podnětný software. Se vzděláváním na dálku museli především u žáků prvního stupně pomoci i jejich rodiče, kteří se vzdělávali společně se svými dětmi, a přitom poznávali profesi učitele prakticky „naživo“. Pozitivem složité doby je, že se v rámci distančního vzdělávání podařilo udržet spojení s velkou většinou žáků a jejich rodin. Stalo se tak i díky aktivnímu přístupu školy a jejich zaměstnanců – zapůjčení digitální techniky, zajištění připojení k internetu, osobní konzultace, příprava tištěných i digitálních vzdělávacích materiálů. Ve složitém období pandemie jsme všichni společně čelili velkým výzvám. Dnes se můžeme pochlubit, že se nám podařilo „velké dílo“, za které se nemusíme stydět a na které můžeme být pyšní.

Kromě naplňování základního poslání školy – vzdělávání a výchovy se nám podařilo s ohledem na aktuální situaci realizovat i některé doplňkové a rozšiřující aktivity napříč obsahem školního vzdělávacího programu - vítání nových prvňáčků, adaptační pobyt žáků šestých tříd, besedy a přednášky, projektové dny ve školní družině, exkurze, rozloučení s absolventy a ještě bychom mohli vyjmenovat i další. Využili jsme nápaditost a kreativitu našich pedagogů při realizaci různých projektových záměrů a cílů, které vhodně doplnily poznatky našich žáků získané vzděláváním. Zapojili jsme se s našimi dětmi a žáky do různých vědomostních, znalostních, sportovních a uměleckých soutěží, poznávali jsme zajímavá místa hlavně v okolí naší školy, objevovali zákonitosti různých vědních disciplín, hledali řešení problémových situací, připravovali se pro praktický život. Těší nás, že se v naší „sluníčkové škole“ daří dlouhodobě rozvíjet pozitivní klima vstřícné ke všem jejím aktérům, že se škola otevírá novým progresivním trendům v oblasti vzdělávání a výchovy, že je škola stále plná života, že obohacuje a rozšiřuje o nové podněty, příležitosti a možnosti děti, žáky, ale i zaměstnance.

A jak dopadl ukončený školní rok statisticky?

Škola měla 541 žáků – 274 chlapů a 267 děvčat. S vyznamenáním prospělo 302 žáků, 217 žáků prospělo a 22 žáků neprospělo. 6 žáků se vzdělávalo dle § 38 Školského zákona. Průměrný prospěch školy je 1,54. Jedničku z chování má 531 žáků. Především za neomluvenou absenci byly uděleny 4 trojky a 6 dvojek z chování.

Na tomto místě si dovolím vyjádřit veliké poděkování a díky všem zaměstnancům školy, kteří svou snahou a pílí, lidským přístupem a aktivním nasazením nejen v rámci svých běžných pracovních povinností pomáhali naplňovat vize školy, ale i svou příkladnou prací na svém pracovním úseku přispěli ke skvělému jménu naší „sluníčkové školy“. Poděkování patří i všem spolupracujícím organizacím, sponzorům, zřizovateli, členům Sdružení rodičů i Školské rady za pomoc a důvěru při realizaci a naplňování našich plánů a cílů. Jsem přesvědčen, že i v dalším roce budeme moci znovu společně prožívat radost z dobře vykonané a odvedené práce.

Mgr. M. Rosík - ředitel školy