UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

30.06.2022 11:00

Dnes se uzavřel školní rok 2021/2022, školní rok opětovně ovlivněný komplikovanou epidemiologickou situací v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. Znovu jsme byli nuceni řešit přísná hygienická opatření, karantény tříd, testování žáků i zaměstnanců, distanční i hybridní výuku. A když už se zdálo, že jsme na dobré cestě, začala válka na Ukrajině. V této souvislosti nastal velký pohyb osob z Ukrajiny směrem na západ. Škola se musela připravit na případné vzdělávání cizinců – uprchlíků a do života uvést všechna opatření přijatá prostřednictvím zákona „Lex Ukrajina“. Od května byla zahájena výuka českého jazyka pro cizince. V červnu proběhl mimořádný zápis pro děti i žáky uprchlé z Ukrajiny a pobývající na území našeho města. I přes tyto překážky a úskalí se dařilo realizovat mnohé aktivity v oblasti vzdělávání a výchovy.  A co nám tento rok přinesl?

Především se znovu potvrdilo, že zaměstnanci školy dokážou řešit mimořádné situace vyžadující společnou koordinaci a vzájemnou spolupráci. I přes řadu překážek se vždy podařilo najít cestu k řešení, které bylo ku prospěchu všech zainteresovaných. Při distanční výuce žáků v době karantén jejich tříd měly znovu zelenou digitální technologie a všechny zkušenosti i vědomosti pedagogů i žáků získané v předchozím období úplného uzavření škol. V některých případech byla vedena i výuka hybridní, která měla v tomto školním roce v naší škole svoji premiéru. Během tohoto školního roku se všichni pedagogové snažili o dorovnání výpadku znalostí a vědomostí žáků z předchozího období. Hlavním cílem bylo naplňování školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život. Zásadní přitom byla součinnost všech aktérů spojených se školou – dětí, žáků a jejich rodičů, pedagogů, správních zaměstnanců, zřizovatele. Do výuky byly implementovány inovativní formy a metody práce, vhodným způsobem byly propojovány teoretické poznatky s realitou života. Přínosem pro pedagogy bylo i průběžné sdílení zkušeností z výuky a využívání příkladů dobré praxe či nápadů z různých workshopů a webinářů zaměřených na moderní způsoby výuky a aktivizaci žáků.

Během uplynulého školního roku jsme se nevěnovali jen naplňování základního poslání školy – vzdělávání a výchově, ale realizovali jsme s ohledem na aktuální podmínky i velké množství rozšiřujících a doplňkových aktivit, které vhodně navazovaly a korespondovaly s obsahem školního vzdělávacího programu - vítání nových prvňáčků, adaptační pobyt žáků šestých tříd, dva ozdravné pobyty pro děti a žáky, besedy a přednášky, projektové dny a týdny ve škole, projektové dny mimo školu, exkurze, praktické badatelství, návštěvy filmových a divadelních představení, rozloučení s absolventy a ještě bychom mohli vyjmenovat i další. S našimi dětmi i žáky jsme se zapojili do různých vědomostních, znalostních, sportovních a uměleckých soutěží, poznávali jsme zajímavá místa nejen našeho regionu, objevovali zákonitosti různých vědních disciplín, hledali řešení problémových situací, připravovali se pro praktický život. Kreativní nápady našich pedagogů jsme využili při realizaci různých projektových záměrů a cílů, které vhodně doplnily poznatky našich žáků získané vzděláváním. Velice nás těší, že se v naší „sluníčkové škole“ daří průběžně rozvíjet a udržovat pozitivní klima, které je vstřícné ke všem jejím aktérům, že se škola otevírá inovacím, že škola vhodně propojuje teorii s praxí, že je škola stále naplněná životem, že přináší obohacení, poznání a rozšiřuje o nové podněty, příležitosti a možnosti děti, žáky, ale i zaměstnance.

A jak vypadá ukončený školní rok z pohledu statistiky?

Škola měla 543 žáků – 276 chlapů a 267 děvčat. S vyznamenáním prospělo 293 žáků, 233 žáků prospělo a 17 žáků neprospělo. 4 žáci se vzdělávali dle § 38 Školského zákona. Průměrný prospěch školy je 1,51. Jedničku z chování má 538 žáků. Především za neomluvenou absenci a vážné přestupky proti školnímu řádu byla udělena 1 trojka a 4 dvojky z chování.

Na tomto místě si dovolím vyjádřit obrovské poděkování a díky všem zaměstnancům školy, kteří svou snahou a pílí, svým lidstvím a aktivním nasazením nejen v rámci svých běžných pracovních povinností pomáhali uskutečňovat vize školy, ale i svou příkladnou prací na svém pracovním úseku přispěli ke skvělému jménu naší „sluníčkové školy“. Poděkování patří i všem spolupracujícím organizacím, sponzorům, zřizovateli, členům Sdružení rodičů i Školské rady za pomoc a důvěru při realizaci a naplňování našich plánů a cílů. Jsem přesvědčen, že i v dalším roce budeme moci znovu společně prožívat radost z dobře vykonané a odvedené práce.

Mgr. Miroslav Rosík - ředitel školy