UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

30.06.2023 07:25

Znovu se po roce setkáváme, abychom se zamysleli a současně i zhodnotili uplynulé měsíce právě zakončeného školního roku 2022/2023. Roku, který přinesl řadu změn, novinek i překvapení. Všichni, kteří spojili svoji pracovní aktivitu se školním prostředím, uvítali, že se mohli opět vrátit ke klasické výuce přímo ve školních lavicích. Změny a výpadky výuky spojené s onemocnění COVID-19 se staly minulostí. Během celého roku jsme se však setkávali s nepříliš povzbudivými zprávami spojenými s válkou na Ukrajině. Dle aktualizovaného zákona „Lex Ukrajina“ škola i nadále poskytovala vzdělávání žákům – cizincům, kteří před válkou uprchli do bezpečí našeho města. Kromě výuky českého jazyka pro cizince jsme se zaměřili i na přípravu pro přechod žáků – cizinců na střední školy. Během roku jsme čelili všeobecné energetické krizi, která zasáhla celou společnost napříč všemi obory. I dopady této krize se nám podařilo minimalizovat a to nejen ve spolupráci se zřizovatelem školy, ale i v souvislosti s přijatými úspornými opatřeními. I přes mnohé překážky a úskalí se v oblasti vzdělávání a výchovy dařilo realizovat řadu aktivit.  A co nám tento rok přinesl?

Hlavním cílem bylo naplňování aktualizovaného školního vzdělávacího programu s názvem Škola pro život. Díky společné koordinaci a vzájemné spolupráci všech zaměstnanců školy se dařilo zajistit běžný chod školy, provoz jednotlivých úseků školy, řešit mimořádné situace v chodu školy, naplňovat záměry a cíle vymezené školním vzdělávacím programem i plánem práce školy. I přes řadu různých komplikací se vždy dařilo najít cestu k řešení, které bylo ku prospěchu všech zainteresovaných. Také během uplynulého školního roku se všichni pedagogové snažili o další dorovnání výpadku znalostí a vědomostí žáků z předchozích období, která byla negativně ovlivněna epidemií COVID-19. Zvýšená pozornost byla věnována i prevenci rizikových jevů – závislosti, zdravý životní styl, duševní zdraví, socializace, vztahy i problematika šikany. Do vyučovacích hodin byly implementovány inovativní formy a metody práce, teoretické poznatky byly propojovány s realitou života. Tradiční klasická výuka byla průběžně doplňována o výuku projektovou prostřednictvím projektových dnů a týdnů.  K upevnění znalostí a vědomostí žáků přispěly i aktivity realizované v rámci projektů – tandemová výuka, dny s odborníky z praxe uskutečněné ve škole či mimo školu. Přínosem pro práci pedagogů bylo sdílení zkušeností z výuky a využívání příkladů dobré praxe či nápadů z různých seminářů, workshopů a webinářů zaměřených na nové trendy a moderní způsoby výuky.

V rámci právě ukončeného školního roku jsme se věnovali nejen naplňování základního poslání školy – vzdělávání a výchově, ale i realizaci řady doplňkových a rozšiřujících aktivit s ohledem na aktuální podmínky, nabídku i možnosti. Aktivity jsme volili tak, aby vhodně navazovaly a korespondovaly  s obsahem školního vzdělávacího programu - vítání nových prvňáčků, adaptační pobyt žáků šestých tříd, lyžařský kurz, pohádkový zápis do prvních tříd, maškarní ples, besedy a přednášky, projektové dny ve škole i mimo školu, exkurze a výlety, prožitkové a zážitkové aktivity v rámci regionu, praktické badatelství, návštěvy filmových a divadelních představení, rozloučení s absolventy a mnoho dalších. S našimi dětmi i žáky jsme se zapojili do různých vědomostních, znalostních, sportovních i uměleckých soutěží a podařilo se nám dosáhnout i velmi pěkných umístění.  Poznávali jsme zajímavá místa nejen našeho regionu, objevovali zákonitosti různých vědních disciplín, hledali řešení problémových situací, připravovali se pro praktický život.

Máme radost a potěšení z toho, že se v naší „sluníčkové škole“ daří průběžně rozvíjet a udržovat pozitivní školní klima, které je vstřícné ke všem jejím aktérům, že se škola otevírá novým příležitostem i inovacím, že škola propojuje teoretické znalosti a vědomosti s praktickým životem, že je škola stále plná života a elánu, že přináší obohacení, poznání a rozšiřuje o nové možnosti i podněty nejen děti a žáky, ale i zaměstnance.

A jak vypadá ukončený školní rok z pohledu statistiky?

Škola měla 561 žáků – 294 chlapů a 267 děvčat. S vyznamenáním prospělo 323 žáků, 224 žáků prospělo a 12 žáků neprospělo. 2 žáci se vzdělávali dle § 38 Školského zákona. Průměrný prospěch školy je 1,51. Jedničku z chování má 551 žáků. Především za neomluvenou absenci a vážné přestupky proti školnímu řádu byla udělena 1 trojka a 7 dvojek z chování.

Závěrem mi dovolte vyjádřit veliké poděkování a díky všem zaměstnancům školy, kteří svým přístupem, snahou a pílí, svým lidstvím a empatií, svým aktivním nasazením nejen v rámci svých běžných pracovních povinností pomáhali uvádět do života vize školy, ale též svou příkladnou prací na svém pracovním úseku přispěli k výbornému renomé naší „sluníčkové školy“. Poděkování si právem zaslouží i všechny spolupracující organizace, sponzoři, zřizovatel, členové Sdružení rodičů i Školské rady za pomoc a důvěru při realizaci a naplňování našich plánů a cílů. Věřím, že i v dalším školním roce budeme znovu společně prožívat uspokojení i radost z dobře vykonané a odvedené práce.

Mgr. M. Rosík