VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

04.10.2017 11:58

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

            zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání  žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím  státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

           Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad. Letos je nutno opět zvolit novou školskou radu. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a zaniká uplynutím funkčního období. Počet členů školské rady je 6 osob. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a poslední třetinu zákonní zástupci.

            Tímto Vás vyzývám k podání návrhů kandidátů, kteří Vás budou na školské radě zastupovat. Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři školy předsedkyni volební komise Mgr. Petře Vysogladové a to do 12 hodin dne 25.10.2017. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném  místě u hlavních vchodů č. 601 a 623 od 30.10.2017 do konání voleb.

VOLBY PROBĚHNOU 14.11.2017 OD 15.30 – 17.30 HODIN.


Návrh z řad zákonných zástupců žáka


Jméno a příjmení ……………………………………………………….


Zaměstnání ………………………… datum narození ………..……….


Zákonný zástupce žáka ……………………………… ze třídy ……….


Adresa ………………………………………………………………….


Podpis navrhovatele ……………………………………………………

Podpis kandidáta, který s návrhem souhlasí ……………………………