VOLBY ŠKOLSKÉ RADY

11.05.2021 14:48

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

a/ vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b/ schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c/ schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,

d/ schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,               

e/ podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f/ projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g/ projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h/ podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i/ podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24. 8. 2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad. Letos je nutno opět zvolit novou školskou radu. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a zaniká uplynutím funkčního období. Počet členů školské rady je 6 osob. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a poslední třetinu zákonní zástupci.

Tímto Vás vyzývám k podání návrhů kandidátů, kteří Vás budou ve školské radě zastupovat. Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři školy předsedkyni volební komise Mgr. Radce Bašandové a to do 12 hodin dne 31. 05. 2021. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě u hlavních vchodů č. 601 i 623 a webu školy od 01. 06. 2021 do konání voleb.

TERMÍN A ZPŮSOB VOLBY BUDE UPŘESNĚN DODATEČNĚ DLE AKTUÁLNÍCH EPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ.

Návrhový lístek: NÁVRHOVÝ_LÍSTEK_ ZÁK_ZÁSTUPCI.doc

Mgr. M. Rosík - ředitel školy