Výroční zpráva - MŠ Smetanova 840

05.11.2012 14:51

Mateřská škola Bohumín – Nový Bohumín Smetanova 840

Výroční  zpráva   o  činnosti  mateřské  školy

za školní rok 2011 – 2012

 

1. Charakteristika MŠ Bohumín Smetanova 840

Typ školy:   mateřská škola s celodenním provozem

Počet tříd:   3

Vyučovací jazyk:  český

Kapacita:    70 dětí

Zapsaných: 70 dětí

Počet pedagogických pracovníků:  5

Počet provozních pracovníků: 2

Provoz:  celodenní  6,00 – 16,00 hod.

 

 

Adresa:          Mateřská škola

                      Smetanova 840

                      735 81 Bohumín

 

      Mateřská škola sídlí v samostatné dvoupodlažní budově v centru města Bohumína .

Na budovu přímo navazuje rozlehlá zahrada se vzrostlou zelení a dřevěnými herními sestavami, které umožňují realizaci různorodých pohybových i relaxačních aktivit dětí. Zahrada je pravidelně udržována.

Mateřská škola je vytápěna centrálním zásobováním teplem.

     V tomto školním roce jsme pokračovali v postupných rekonstrukcích šaten.

Nechali jsme zrekonstruovat šatnu v přízemí vpravo. Je nyní vybavena nábytkem, který  odpovídá bezpečnosti a potřebám dětí. V šatně ve středu budovy byla vyměněna nevhodná podlaha z kachliček, která se zvedala a praskala, za linoleum. Do  kanceláře jsme pořídili nový nábytek a psací stůl.

Vzhledem k problémům s vytápěním budovy v zimním období jsme nechali vyměnit veškeré ventily radiátorů za termoregulační hlavice a po revizní kontrole  při níž byly zjištěny závady v elektroinstalaci v kuchyni a šatně  byly zrekonstruovány elektrické rozvody a vyměněny rozvodové skříně.

    Rovněž jsme na základě  vyhlášky 343/2009 Sb. dokoupili dalších 20ks matrací na lehátka. Zakoupili jsme 6ks nových lehátek a 20ks. přikrývek. Pořídili jsme nový vysavač a skartovačku. 

   Z projektu EU „ Škola bez rizik“ jsme získali interaktivní tabuli, notebook PC, multifunkční tiskárnu, výtvarný a kancelářský materiál.  

 

Přehled tříd:

 

Počet tříd :  3

 

1.třída          : 2,5 leté – 4 leté       

2.třída          :    4 leté – 6 leté děti

3.třída          :    5 leté – 6 leté děti

                   

integrované   :     0

jiná národnost :   0

odložená školní docházka : 4

 

2.Vzdělávaní v MŠ :

 

   Vzdělávací práce v mateřské škole probíhala dle školního vzdělávacího programu          

                            „ Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je přece prima“.

  

Druhým rokem jsem plnili tyto krátkodobé cíle:

 

1. Vést děti k estetickému vnímání přírody v každém ročním období a ke schopnosti vyjádřit

    tyto své prožitky, emoce a postoje – slovně, výtvarně, hudebně a pohybem.

 

2. Využívat zajímavé a netradiční experimentální činnosti k získání praktické zkušenosti, 

    nových poznatků a jejich prohlubování

 

 

   V letošním školním roce jsme navazovali na zkušenosti s krátkodobými cíli z minulého školního roku.

Směřovali jsme edukační činnosti v rámci možností na pobyty venku- vycházky, výlety. Zde jsme děti vedli k pozorování přírody, podporovali jsme citlivost dětí k prostředí, které poznávaly všemi smysly. Následné prožitky jsme se snažili umocnit  jejich vlastním výtvarným, hudebním, či slovním vyjádřením. Podporovali jsme děti ve sběru přírodnin, které rovněž dále využívaly v pracovních činnostech. Dávali jsme dětem dostatečný prostor pro vyjádření vlastních názorů formou komunitních kruhů. Seznamovali jsme děti s příběhy a poezií o přírodě. Na získané poznatky jsme navazovali při práci s knihou. Pokračovali jsme v projektu„ Náš strom“ . Dětem jsme umožnili v přírodě dostatečný pohyb, podporovali jsme jejich schopnost zdolávat přírodní překážky

  K získaní nových a hlubších poznatků dětí  jsme zařazovali netradiční experimentální činnosti a praktické aktivity. Učitelky z 1.třídy si společně s dětmi vzaly na starost záhonek na školní zahradě, o který se společně staraly. Děti 2. a 3. třídy s pomocí pedagogů pečovaly o pokojové rostliny.Děti přinášely dle ročního období do mateřské školy ovoce, zeleninu, kterou zkoumaly všemi smyly. Využívaly je ve zdravé kuchyni, sledovaly jádřince,pecky, dužinu, kůru, stopku  pouhým okem i pod lupou. Rovněž děti přinášely květiny, rostliny, kameny, mušle. Tvořily si pak koutky v nichž mohly s tímto přírodním materiálem manipulovat a experimentovat. Další informace s pomocí učitelky dohledávaly v dětských encyklopediích.K získání praktické zkušenosti děti využívaly také vodu, led, písek, vzduch, apod. Do edukačních činností učitelky zařazovaly ekologické hry, děti sledovaly naučná DVD         o přírodě a vědě určené dětem předškolního věku. Ve tvořivé dílničce děti také zkoumaly vlastnosti různých materiálů ( např. tvrdost, pružnost, savost)

K těmto pokusů a experimentům využívaly didaktické pomůcky, jako žížalí farma, kořenový dům, dětský mikroskop, lupu, hra s magnety, aj.

Edukační činnosti jsme obohatili o celoškolní zábavné, naučné, soutěžní dopoledne a společné aktivity, které byly motivované k právě probíhajícímu tématu. Tyto se dětem líbily ze všeho nejvíce.

   Během  školního roku jsme zařazovali  pravidelné tělesné aktivity, využívali jsme v dostatečném množství tělocvičnu a její vybavení, zajistili jsme organizaci plaveckého výcviku, lyžařské školičky, školu v přírodě, výlety, olympiádu MŠ.

Úzce jsme spolupracovali s městskou knihovnou.

   V zimním období jsme museli opět z důvodu častého znečištěného ovzduší v našem městě omezit pobyt venku.

   Děti jsme dále rozvíjeli ve specifických činnostech – flétničky, dramatika, cvičení pro radost a angličtině.

   V letošním roce jsme dle projektu „Sladký život v soli“ opět navštěvovali jeskyňku.

    Nadále jsme využívali integrované výuky počítačové gramotnosti v základní škole. Pokračovali  jsme v partnerství projektu „ Škola bez rizik“. 

  Během celého roku jsme za pomoci kuchyně kmenové školy zajišťovali kvalitní zdravou stravu.

 

3. Zaměření ŠVP:

Jaro, léto, podzim, zima, ve školce je přece prima“

 

     Ve  školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání jsou nastaveny dlouhodobé cíle školy na období 4 let a zpracovány prostředky realizace, z nich vycházejí krátkodobé cíle školy – vždy na dva školní roky. V desíti integrovaných blocích mají učitelky zapracovány činnosti, kterými se snaží naplňovat cíle školy i rámcového plánu pro mateřské školy.

 

     Tento výchovně vzdělávací proces doplňují specifické zájmové činnosti:

 

 „Veselé pískání“             -  výuka hry na flétnu

„ Cvičíme si pro radost“  -   pohybové aktivity, jógová cvičení, taneční prvky

 „Malá angličtinka“         -   seznámení s anglickým jazykem

  „Hrajeme si pohádky“   –  různé formy dramatické výchovy

 

  4. Údaje o přijímání dětí:

 

   Zápis pro školní rok 2011/12  se konal dne  5.5.2011 .  V průběhu roku došlo k drobným změnám v seznamu přihlášených dětí. V měsíci září byly přijaty tři děti, v říjnu bylo jedno dítě na žádost zákonných zástupců  vyřazeno a ihned byl přijat nový chlapec, taktéž v lednu ukončilo  docházku jedno dítě a v únoru jsme jedno dítě přijali.  

   Pro školní rok 2012/13  proběhl zápis do mateřské školy po dohodě se zřizovatelem  ve stejném  termínu pro většinu mateřských škol našeho města a to dne 3.5.2012.

  O daném termínu jsme veřejnost informovali prostřednictvím internetových stránek školy, nástěnek mateřské školy, plakátů vyvěšených ve všech částech města.

  Zákonným zástupcům jsme umožnili prohlídku MŠ  a zahrady formou „Dne otevřených dveří“. Této akce jsme také využili k osobnímu přístupu ke každému zákonnému zástupci tak, abychom jej seznámili s organizací mateřské školy, s finančními náklady a rovněž s povinnostmi  vyplnění žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, vyplnění evidenčního listu a jeho potvrzení u dětského lékaře s informací o  zdravotním stavu a o řádném očkování dítěte.

Zákonné zástupce jsme rovněž seznámili s Kritérii pro přijetí do MŠ.

   V letošním školním roce bylo v den zápisu přijato  44  žádostí o zařazení dítěte do

MŠ Smetanova.

Dle kritérií o přijetí a vzhledem ke kapacitě školy nebylo v termínech dle správního řízení vyhověno 17-ti žádostem o přijetí.

   V měsíci červnu 2012 proběhla první informativní schůzka pro rodiče nově zapsaných dětí.

 Individuálně konzultujeme s rodiči adaptační plán a termín nástupu .

 

5.  Údaje o pracovnících školy:

 

V tomto školním roce nedošlo k žádným personálním změnám.

 

Pedagogičtí pracovníci:  MŠ Smetanova 840 Bohumín

Stav ke dni 30.6.2012

 

1. vedoucí učitelka MŠ                               100%  20 let praxe   střední odborné pedagogické

 

2. učitelka MŠ                                             100%  24 let praxe   střední odborné pedagogické

 

3. učitelka MŠ                                            100%   17 let praxe   střední odborné pedagogické

 

4. učitelka MŠ                                            100%   11 let praxe   střední  odborné pedagogické

 

5. učitelka MŠ                                            100%   11  let praxe   střední odborné pedagogické

 

 

Ostatní pracovníci:

 

7. domovnice                                              100%                         střední s maturitou

 

8. domovník, topič                                      100%                         odborné bez maturity

 

             

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků:

 

Vedoucí učitelka :

 • Metodická poradna      24.1.2012
 • Metodická poradna      17.5.2012

 

Člen sportovní komise  při MěÚ Bohumín

 

Učitelky :

 

           -   Školení základů první pomoci pro pedagogické pracovníky             7.3.2012

           -    Zlobivé děti         21.3.2012

           -    Seminář projektu Progress „ Motivační seminář, začleňování výuky cizího jazyka

                do výchovně vzdělávacího procesu MŠ „               26.4.2012

           -    Kurz základní metodiky pro výuku angličtiny v MŠ   ( červen-září 2012, 4 setkání)

 

  Pravidelně doplňujeme knihovnu o nové tituly, zejména z Nakladatelství Portál. Učitelky využívají k aktuálním informacím odborné časopisy a literaturu – Informatorium, Poradce ředitelky mateřské školy.

Spolupracujeme s vedením kmenové školy na sjednocení dokumentace, účastníme se na jednáních pedagogické rady školy, na pracovních schůzkách.

 

Proškolování zaměstnanců BOZP a PO probíhá pravidelně v průběhu školního roku.

 

7.  Další aktivity mateřské  školy:

 

Vzdělávací práci a pobyt dětí v mateřských školách obohacujeme o různorodé akce.

 

Září:

 • třídní schůzky
 • vystoupení Divadla Štemberk v MŠ – představení  „ Tři pohádky“
 • zahájena výuka plavání pro děti 2. a 3. třídy
 • návštěva oddělení dětské knihovny

 

Řijen:

 • beseda v ZŠ „ Povídání o Africe“ – děti 3.třídy
 • „ Jak se cvičí pejsek“ v tělocvičně ZŠ
 • návštěva knihovny – 1.třída
 • Divadlo v K3 „ Jak víla Modrovláska splnila tři přání“
 • společná akce s rodiči „ Hrajeme si v MŠ“ -1.třída

 

Listopad:

 • Halloween v MŠ
 • návštěva kulturní akce v K3 „Pavel Novák Family“
 • pohádky v K3 „ Povídání o pejskovi a kočičce“
 • exkurse do DDM Fontána
 • akce v MŠ „ Děti hrají dětem“ – „ Ztracený ježek“
 • akce v MŠ „Martin na bílém koni“

 

Prosinec:

 • akce v MŠ „Čertovské dopoledne“                                        
 • Mikuláš
 • vánoční posezení s rodiči na třídách
 • vystoupení dětí na“ Vánočním koncertu ZŠ“
 • účast v soutěži ZŠ „ O nejkrásnější vánoční stromeček“
 • vystoupení divadla „ Šikulka“ v MŠ
 • advent v MŠ

 

Leden:

 • návštěva knihovny – 1.třída
 • učitelky hrají dětem „ O panence, která tence plakala“
 • akce v MŠ „Děti hrají dětem“
 • zahájení projektu „Sladký život v soli“

 

Únor:

 • akce v MŠ „ Valentýnské dopoledne“
 • KACE PRO RODIČE A DĚTI „ Maškarní ples“
 • akce v MŠ divadlo „Šternberk“  - „ Tři pohádky“

 

Březen:

 • návštěva knihovny – 1.třída
 • účast ve výtvarné soutěži knihovny „ Z pohádky do pohádky“
 • společná akce MŠ „ Vítání jara“
 • LVVZ Malino Brdo
 • akce K3 divadlo „ Obušku z pytle ven“

 

Duben:

 • velikonoce v MŠ
 • puzzliáda
 • zahájení projektu „ Škola bez rizik“ „ Rizika přestupu dětí MŠ do ZŠ a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT“
 • účast na „ Abilimpiádě“
 • divadlo Šikulka v MŠ

 

Květen:

 • školka v přírodě – Komorní Lhotka
 • účast na 16.ročníku Běhu ulicemi města
 • besídky ke „ Dni matek“
 • Olympiáda MŠ
 • vyhodnocení soutěže v knihovně
 • divadelní představení v K3 „ Včelí medvídci“
 • účast na atletickém minisoutěžení „ Amis“

 

Červen:

 • soutěžní dopoledne v MŠ ke „ Dni dětí“ – „ Hip, hap,hop“
 • akce knihovny „ Čteme dětem“
 • výlety jednotlivých tříd ( 1. a 2. třída – Karviná, park Boženy Němcové,

                                             3. třída – Archeopark v Chotěbuzi)

 • slavnostní rozloučení se školním rokem a školáky „ Z pohádky do pohádky“
 • vystoupení kouzelníka
 • noc v MŠ

 

 

                                                                                                                              Spolupracujeme s dalšími organizacemi:

Stacionář Salome Bohumín

Mateřské centrum Slůně

Dům dětí a mládeže Bohumín

 

V letošním roce se nám podařilo úzce spolupracovat s rodiči. Zúčastnili se v hojném počtu brigády na zahradě MŠ. Aktivně spolupracovali při přípravě akcí MŠ.

Zajímali se o chování dětí, účastnili se konzultací o výsledcích dětí, zajímali se o přípravu dětí na vstup do základní školy. Třídní schůzky  proběhly v září a v prosinci.

 

                         

Úspěchy MŠ:

    3.místo v atletickém minisoutěžení     AMIS

    3.místo ve výtvarné soutěži  knihovny „ Z pohádky do pohádky“

    1.místo v kategorii nejmladších dětí v Běhu ulicemi města ( v této soutěži měla naše MŠ 

                                                                            v kategorii předškolních dětí největší účast)

 

  

8.  Hodnocení:

     Letošní školní rok hodnotím jako velmi úspěšný. V mateřské škole panovala příjemná atmosféra jak mezi zaměstnanci, tak směrem k dětem a jejich rodičům. Podařilo se nám realizovat mnoho úspěšných akcí, plnili jsme stanovené záměry. Já osobně jsem kladla na pedagogy velký důraz na soulad a návaznost veškeré dokumentace a došlo v tomto směru k výraznému zlepšení. V průběhu celého roku jsme opět prováděli pravidelnou pedagogickou diagnostiku a dle zjištěných poznatků  jsme se snažili vyhledávat další možnosti zkvalitnění vlastní práce.

 

      Dokumentace MŠ:

Pravidelně a přehledně je vedena dokumentace školy týkající se dětí, personálu, provozu školy, oprav a majetku, školného a plánování výchovné práce.

Nebyly vysloveny žádné stížnosti