ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

20.04.2021 13:26

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 metodické doporučení pro organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Kompletní informace jsou zveřejněny na stránkách: https://www.edu.cz/methodology/zapisy-do-materskych-skol-pro-rok-2021-2022/

Na základě tohoto opatření bude zápis v naší škole probíhat elektronicky bez osobní účasti dětí v termínu od 3. 5. do 6. 5. 2021.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky MŠMT č. 43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ“.

Důležitá upozornění:

  1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5-ti let). Zákonný zástupce je povinen doložit doklad o očkování, který vydá dětský lékař. Odkaz na formulář ke stažení: potvrzeni-lekare.pdf
  2. Zároveň k žádosti přiloží kopii rodného listu dítěte.
  3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. plnou moc, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče apod.).
  4. Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do 1. třídy základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5.2021.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 dnů nejpozději do 4. 6. 2021.

   Žádost si pečlivě pročtěte, vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a společně s přílohami doručte do MŠ některým ze způsobů:

  1. do datové schránky školy: wmrkmtf,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!):  sekretariat@mzsb.cz,
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. do poštovní schránky na budově MŠ (poštovní schránka v areálu MŠ bude přístupná po dobu provozu MŠ).

V případě dotazů nás kontaktujte během zápisových dnů telefonicky:

MŠ Smetanova – 734 788 677, MŠ Starý Bohumín - 597 578 153

Po vyplnění žádosti Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto registračním číslem naleznete seznam přijatých dětí na: www.ms-skrivanek.cz,  www.ms-starybohumin.webnode.cz 

K nahlédnutí bude umístěn rovněž na vstupních dveřích budovy MŠ.

Dítě do mateřské školy přihlásíte elektronicky pod tímto odkazem:

"Přihláška k předškolnímu vzdělávání"

Prezentace pro rodiče z webináře: WEBINÁŘ_ZÁPIS MŠ originál.pptx

Mgr. M. Rosík - ředitel školy