ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

29.04.2022 13:41

Zápis do našich mateřských škol Smetanova „Skřivánek“ a Starý Bohumín bude probíhat prostřednictvím vyplnění elektronické žádosti přístupné na dálku a následně s osobní účastí zákonných zástupců a přihlašovaných dětí ve vybrané mateřské škole.

Elektronickou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si budete moci vyplnit dle pokynů umístěných na webových stránkách školy. Systém přihlašování bude spuštěn 4. května v 6.00 hodin a uzavřen 5. května v 13.00 hodin.

Vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte do vybrané mateřské školy společně s kopií rodného listu a dokladem o očkování dítěte doručíte osobně dne 5. května 2022.

V mateřské škole Smetanova „Skřivánek“ v čase od 8.00 do 14.00 hodin.                                                     

V mateřské škole Starý Bohumín v čase od 10.00 do 15.00 hodin.                                        

K zápisu se dostavte rovněž s dítětem, které k předškolnímu vzdělávání přihlašujete.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy bude ředitel školy postupovat na základě zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášky MŠMT č.43/2006 o předškolním vzdělávání, v platném znění, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle „Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ“.

Důležitá upozornění:

  1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanovenému pravidelnému očkování, případně doložit doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci. Zákonný zástupce je povinen doložit doklad o očkování, vystavený dětským lékařem. K tomuto účelu můžete využít formulář:  potvrzeni-lekare.pdf (122308)

Tato povinnost se netýká dítěte, které k 31. 8. 2022 dosáhne věku 5-ti let a plní povinné předškolní vzdělávání

  1. K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte.
  2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat (např. plnou moc, rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče apod.).
  3. Upozorňujeme, že poslední rok předškolního vzdělávání před nástupem do základní školy je pro dítě povinný. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám. Vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu, nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2022.

Výsledky zápisu zveřejníme do 30 dnů nejpozději do 3. 6. 2022.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy si pečlivě pročtěte, vyplňte elektronicky, vytiskněte, podepište a společně s přílohami (kopie rodného listu dítěte, potvrzení o očkování dítěte) doručte dne 5. května 2022 osobně do vybrané mateřské školy.

V případě dotazů nás kontaktujte telefonicky:

MŠ Smetanova „Skřivánek“ – 596 013 071                                                                              

MŠ Starý Bohumín – 596 013 031

Po vyplnění žádosti Vám bude automaticky vygenerováno registrační číslo, které si pečlivě uschovejte. Pod tímto registračním číslem naleznete seznam přijatých dětí na: www.ms-skrivanek.cz,  www.ms-starybohumin.webnode.cz 

K nahlédnutí bude umístěn rovněž na vstupních dveřích budovy MŠ.

 

Dítě do mateřské školy přihlásíte elektronicky pod tímto odkazem:

"PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ"

Mgr. M. Rosík