ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD + PŘÍPRAVNÝ KURZ "ŠKOLÁK"

01.04.2022 16:38

Zápis v naší škole bude probíhat prostřednictvím elektronického formuláře přístupného na dálku a s osobní účasti dětí v termínu:

5. 4. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin a 6. 4. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.

Pro školní rok 2022/2023 zapisujeme děti, které:

a) jsou narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016,

b) mají při zápisu v dubnu 2021 povolen odklad školní docházky o jeden školní rok.

Dítě do prvního ročníku přihlásíte elektronicky pod tímto odkazem: 

"Přihláška do 1. ročníku ZŠ" bude zpřístupněna od 4. 4. do 6. 4. 2022 /do 24.00 hodin/.

Tuto přihlášku musí vyplnit zákonný zástupce i v případě, že žádá a odklad povinné školní docházky nebo o předčasný nástup k plnění školní docházky. Podmínky pro tyto případy čtěte níže.

Odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok podle § 37 odst. 1 školského zákona. Podklady pro udělení odkladu:

1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz výše

2) doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3) doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Obě posouzení je nutné doručit do školy nejpozději do 31. 5. 2022.

Předčasný nástup k plnění školní docházky

Dítě může být přijato předčasně k plnění povinné školní docházky, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé, na základě: 

1) elektronicky vyplněná "Přihláška do 1. ročníku ZŠ" - viz výše

2) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022
    - doporučení školského poradenského zařízení

3) dosáhne-li šestého roku věku od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023
    – doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře

Kritéria pro přijímání žáků 

Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (dle určené spádové oblasti), následně děti mající již sourozence v Masarykově ZŠ a MŠ a děti navštěvující MŠ při ZŠ. Děti budou přijímány ke vzdělávání do naplněnosti třídy/tříd stanovených Vyhláškou o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dle §4). 

Průběh zápisu 

1) Formální (administrativní) část 

2) Rozhovor a další činnosti s dítětem

 

Desatero pro rodiče: Desatero-pro-rodice.pdf

Maminko a tatínku: Maminko a tatínku.pdf

Prezentace z webináře pro rodiče: WEBINÁŘ22_ZÁPIS.pptx (1237590)

Virtuální prohlídka školy: https://www.youtube.com/watch?v=LBOIc4SElZc&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0MasarykovaBohum%C3%ADn

Další důležité informace:

a) "Přihlášku do 1. ročníku ZŠ" s Vámi rovněž v nutných případech vyplníme v budově školy ve dnech zápisu.
b) Je-li Vaše dítě v péči školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a bylo Vám vystaveno DOPORUČENÍ ke vzdělávání, je vhodné spolu s žádostí doložit kopii tohoto doporučení.
c) Má-li Vaše dítě zdravotní omezení či znevýhodnění s vlivem na průběh vzdělávání, specifikujte tuto skutečnost v přihlášce.
d) Ověření údajů elektronické přihlášky proběhne ve dnech zápisu. 
S sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, popř. doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno). Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
e) Informace o přijetí/nepřijetí budou uveřejněny na webu školy prostřednictvím anonymizovaných registračních čísel, které Vám přidělil informační systém školy při podání elektronické přihlášky.
f) Třídní schůzky pro rodiče žáků přijatých do prvního ročníku se uskuteční 6. 9. 2022 v 15.00 hodin. 

PŘÍPRAVNÝ KURZ "ŠKOLÁK"

PŘIHLÁŠENÍ:

1. přímo u zápisu

2. prostřednictvím E-MAILU – sekretariat@mzsb.cz – uvádějte jméno přihlašovaného dítěte, do předmětu zprávy uveďte „ŠKOLÁK 2022“ - nejpozději do 8. 4. 2022

 

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo nejasnost, kontaktujte nás:

sekretariat@mzsb.cz

596 013 631

 

Mgr. M. Rosík - ředitel školy