Název projektu:

SPOLEČNĚ TO DOKÁŽEME

Projekt je zaměřen především na žáky ZŠ a jejich učitele. V projektu se snažíme zvýšit informovanost žáků, učitelů a částečně i veřejnosti o ekologické výchově, separaci a recyklaci odpadů, významu vody, vzduchu a půdy pro život, možnostech využívání alternativních zdrojů energie a způsobech ochrany přírody. Projekt je směrován do několika oblastí :

 

1. příprava výukových prezentací se zaměřením na environmentální výchovu

2. workshop pro učitele spádových škol – projekt, realizace, výstupy, využití

3. projektový den „DEN ZEMĚ“

4. městská soutěž pro žáky šestých tříd

5. EKO sborník pro veřejnost

6. výtvarná soutěž s výstavkou nejlepších prací

 

Hlavním cílem je u dětí zvýšení zájmu o přírodu, její obnovu, zachování a ochranu. Budou připraveny prezentace v programu Powerpoint s obsahem vhodným pro doplnění školní výuky a odpovídající věku a znalostem žáků. Pro výuku zajistíme sadu  učebních pomůcek pro EVVO a doplníme školní knihovnu o aktuální literaturu z oboru ekologie a ochrana přírody. Pro žáky šestých tříd spádových škol ( 6 základních škol ) bude připravena soutěž s ekologickou problematikou „KDYŽ SE KOUKNU Z OKNA VEN…“. Pro učitele spádových škol připravíme pracovní workshop  „Ekologická výchova ve škole“. Vše budeme prezentovat prostřednictvím tisku, televize a výstavek. V rámci projektového dne „DEN ZEMĚ“ budou uskutečněny pracovní dílny s řadou aktivit, které odpovídají věku, zájmu a znalostem žáků – kreslíme pro veřejnost, vyrábíme recyklovaný papír, tvoříme výrobky z odpadových surovin, uklízíme nejen okolí školy, poznáváme přírodu ( rybník, meandry řeky Odry, les, zvířata v ZOO, psí útulek, chráněná území – exkurze Chráněná krajinná oblast Beskydy, exkurze Čistírna odpadních vod Bohumín, Arboretum Nový Dvůr  u Opavy, přehradní nádrž Šance v Ostravici, skládka Horní Suchá ). Pro veřejnost připravíme EKO sborník  - zvyšování informovanosti v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Mgr. M. Rosík, Mgr. J. Svačinová, Ing. V. Sedláková