ZA POZNÁNÍM NEJEN DO PŘÍRODY

Projekt se zaměřuje na žáky ZŠ, učitele a studenty – budoucí učitele. V projektu se snažíme o propojení teorie a praxe environmentální výchovy v souladu se zaváděným ŠVP a o zvýšení informovanosti žáků, učitelů a částečně i veřejnosti o ekologické výchově. Projekt je směrován do několika oblastí :

1. workshop pro studenty OU PřF – budoucí pedagogy – metody a formy práce při realizaci cílů EVVO v dnešní škole

2. workshop pro učitele spádových škol – projekt, realizace, výstupy, využití, přenositelnost

3. projektové dny – „VÍTÁNÍ JARA“ a „DEN ZEMĚ“

4. exkurze a vzdělávací pobyty žáků se zaměřením na EVVO

5. znalostní soutěž a fotografická soutěž s tematikou EVVO pro žáky druhého stupně ZŠ

6. semináře a besedy pro učitele a žáky

Hlavní cíl :

Projekt řeší propojení teoretických znalostí z oblasti přírodovědných předmětů s praktickým poznáváním formou prožitkového učení a navazuje na školou vytvořený ŠVP. Realizací se nám podaří rozvíjet především průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Nové formy a metody uplatněné v projektu povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Výrazným přínosem budou workshopy pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol a pro budoucí pedagogy – studenty Ostravské univerzity PřF, kterým pomohou při zahájení jejich pedagogické praxe.

Dílčí cíle :

- soutěž s tematikou EVVO pro žáky druhého stupně naší školy

- workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol

- workshop pro studenty OU PřF

- vzdělávací semináře a besedy pro učitele a žáky

- exkurze žáků – jednodenní

- projektové dny  pro žáky školy -  pracovní dílny

- pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy – Tetřev Horní Lomná

- dovybavení učebny pěstitelských prací

- fotografická soutěž dětí a učitelů s tematikou EVVO