S ICT JIŽ OD MALA - BUDEM DĚLAT TRALALA!!!

Dvouletý projekt „ S ICT již od mala - budem dělat tralala“, s jehož realizací se počítá v letech 2006-2007, je zaměřen na skupinu dětí předškolních a žáků 1.stupně.

V našem projektu vycházíme z faktu, že činnost na počítači je pro dítě velmi přitažlivá a zajímavá.Většina výukových programů nebo vhodných didaktických her,  podporuje  rozvoj  těch psychických funkcí, které podmiňují rozvoj čtení, psaní, počítání: řeč, zrakové a sluchové vnímání, paměť, jemná motorika, koordinace pohybů, postřeh a prostorová orientace.

Projekt je koncipován do několika oblastí:

1)      Rozvoj základních dovedností  předškolních dětí

2)      Užití počítačových programů pro nápravu specifických poruch učení

3)      Využití  ICT ve výuce na 1.stupni ZŠ

4)      Vytvoření  zájmového kroužku ICT na 1.stupni ZŠ a v MŠ

5)      Semináře – pro učitele  1.stupně  ZŠ a MŠ

Kromě metodiky práce v MŠ a na 1.stupni ZŠ bude vypracován pracovní list k zápisu do školy, tabulky pozorování při reedukaci SPU, rodičům žáků s poruchou učení bude nabídnut metodický list  „S pomocí počítače to zvládneme“.

CÍL  PROJEKTU 

Cílem projektu je zaměřit se na rozvoj a upevnění základních dovedností dětí, které se připravují na vstup do základní školy a na  reedukaci výukových obtíží u žáků, kteří mají  problémy  v oblasti řeči, percepce, motoriky, grafomotoriky, paměti, koncentrace, pozornosti, atd. Tyto poruchy se projevují nedokonalou schopností vnímat, mluvit, číst, psát, ovládat pravopis nebo počítat.Vyučujícím  umožní  zkvalitnění výuky a zavedení moderních forem vzdělávání na I. stupni ZŠ s využitím všech možností ICT technologií, žákům pak činnost     na počítači  přinese přitažlivou a zajímavou formu učení. Využití počítače a vhodného softwaru bude přínosem i pro děti mateřských škol a jejich učitelky. Děti v MŠ a na 1.stupni  základní školy jsou ještě přirozeně hravé a pokud jim počítač nabídneme jako hračku, hračku tvořivou, skvěle se zabaví a přitom se i řadu věcí naučí.