Pro jedno kvítí... konference

Workshop

19.06.2010 10:47
Dne 7.6.2010 se v naší škole uskutečnil pracovní workshop „METODY A FORMY EKOLOGICKÉ VÝCHOVY VE ŠKOLE“ realizovaný v rámci projektu  „ PRO JEDNO KVÍTÍ SLUNCE NESVÍTÍ, ALE… “, který byl finančně podpořen z rozpočtu KÚ MSK v rámci programu na podporu školních projektů...

Konference

19.06.2010 10:44
ZELENÁ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU   Že nevíte, co se skrývá pod pojmem environmentální výchova? Pak se stačí zeptat žáků bohumínských základních škol. Ti se touto problematikou zabývají již od vstupu do školy. Životní prostředí, recyklace, ochrana přírody, černé skládky, ekologie,...

Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale …

Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova je jednou z priorit vzdělávací politiky nejen MŠMT. Environmentální výchova se od školního roku 2007/2008 stala povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Využíváme „Metodického pokynu MŠMT k  environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních“ - č.j.32 338/2000-22.

 

Na škole máme školního koordinátora EVVO a naši pedagogičtí pracovníci se účastní školení zaměřených na EVVO, využíváme projekty neziskových organizací a společností orientovaných na pomoc školám v  environmentální výchově a udržitelném rozvoji.

 

EV je součástí všech vyučovacích předmětů, je jedním z průřezových témat ŠVP, který je na naší škole realizován od školního roku 2007/2008. Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. EV rovněž rozvíjíme v samostatném volitelném předmětu – Přírodovědný seminář a zájmovém útvaru – Ekologický seminář.

 

Škola je částečně vybavena učebními pomůckami pro EVVO – literatura s ekologickou tematikou, videokazety, DVD, výukové programy na PC, pracovní listy. V oblasti ekologizace provozu se zaměřujeme především na šetření energií a třídění odpadu. Máme vypracován školní program environmetální výchovy s časovým rozvržením.

 

Realizací projektu chceme navázat a dále rozvíjet výše uvedené záměry. Hodláme propojit a rozvíjet teoretické poznatky a vědomosti s praktickým prožitkem, poznáním a dovednostmi. Žáky povedeme k analytickému myšlení a k vidění světa v souvislostech. Veškeré aplikované aktivity  budou využity žáky i učiteli při přípravě příspěvků pro městskou žákovskou konferenci, kterou projekt završíme. V průběhu realizace budeme u žáků rozvíjet klíčové kompetence a dovednosti s ICT technologiemi.

 

Hlavní cíl :

Projekt řeší propojení teoretických znalostí z oblasti přírodovědných předmětů s praktickým poznáváním formou prožitkového učení a navazuje na školou vytvořený ŠVP. Realizací se nám podaří rozvíjet především průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Nové formy a metody uplatněné v projektu povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Výrazným přínosem bude MĚSTSKÁ ŽÁKOVSKÁ KONFERENCE spojená s WORKSHOPEM pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol  a pro budoucí pedagogy – studenty Ostravské univerzity PřF. Projektové záměry bude realizovat a koordinovat 4 -členný řešitelský tým pod vedením školního koordinátora EVVO. Všichni řešitelé jsou erudovaní, mají dlouholetou praxi v daném oboru a zkušenosti s realizací projektů.

FOTO: Pro jedno kvítí...