Aby slunce v duši hřálo

 

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ PROJEKTU

 

ABY SLUNCE V DUŠI HŘÁLO…

 

HODNOCENÍ MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ:
1. soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO - "TAJEMSTVÍ PŘÍRODY" - 62 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech za jednotlivé školy a 7 pedagogů, pracovní listy, metodika, elektronické materiály pro jednotlivé soutěžní disciplíny
2. workshop pro učitele nejen přírodovědných předmětů spádových škol – „PRAKTICKÁ EKOLOGIE“ - 19 pedagogů
3. vzdělávací semináře a besedy pro učitele a žáky
ŽÁCI  MRAVENEČEK  - 46 žáků, 2 pedagogové - 1. ročník
         MOTÝLI - LÉTAJÍCÍ DRAHOKAMY - 39 žáků, 2 pedagogové - 2. ročník
         JSOU, JSOU NA POTOCE RÁČATA  - 28 žáků, 2 pedagogové - 3. ročník
         LÉČIVÉ BYLINY – 17 žáků, 1 pedagog - 4. ročník
         TEČE VODA, TEČE - 55 žáků, 3 pedagogové  - 5. ročník
         ZDRAVÁ VÝŽIVA - 55 žáků, 3 pedagogové - děvčata 7. a 8. ročník
         CHKO POODŘÍ A OCHRANA PŘÍRODY - 42 žáků, 3 pedagogové - 5. a 9. ročník
         SOKOLNICTVÍ – 472 žáků, 22 pedagogů - 1. až 9. ročník
UČITELÉ ZDRAVÁ VÝŽIVA - POHANKA - 39 pedagogů
              ZÁCHRANNÝ PROGRAM - ZUBR EVROPSKÝ - 39 pedagogů
4. jednodenní exkurze pro žáky a učitele
ŽÁCI
     PSZCZYNA - ZUBR EVROPSKÝ - POLSKO - 41 žáků, 3 pedagogové - 6. až 9. ročník
     TEPLICE NAD BEČVOU - 39 žáků, 3 pedagogové - 6. ročník
     BESKYDY - SKALKA - 19 žáků, 2 pedagogové - 6. ročník
     VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA HOSTÝN A KROMĚŘÍŽ - 41 žáků, 3 pedagogové - 7. ročník
     NS REŠOVSKÉ VODOPÁDY, ARBORETUM PASEKA A SOVINEC - 46 žáků, 3 pedagogové - 8. ročník
     NS BÍLÁ OPAVA, KARLOVA STUDÁNKA, SLEZSKÁ HARTA   40 žáků, 3 pedagogové - 9. ročník
     TEPLICE NAD BEČVOU – 41 žáků, 3 pedagogové - 2. a 5. ročník
     CENTRUM EKOLOGICKÉ VÝCHOVY BARTOŠOVICE - 42 žáků, 3 pedagogové - 5. a 9. ročník
     ZOO OSTRAVA - 39 žáků, 2 pedagogové - 6. až 9. ročník
UČITELÉ
     POHANKOVÝ MLÝN FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM - 39 pedagogů
     PSZCZYNA - ZUBR EVROPSKÝ - POLSKO - 39 pedagogů                    

5. projektové dny
 VÁNOČNÍ JARMARK – 55 žáků, 2 pedagogové – výroba dekorací a ozdob z přírodních materiálů
            spojená s prodejem – výtěžek určen pro psí útulek Bohumín - nákup krmiva a na sponzorování  
            slůněte v ZOO OSTRAVA
 DEN ZEMĚ – ŽIVÝ SVĚT – 221 žáků, 12 pedagogů – tvorba velkoformátových posterů
            zaměřených na biomy kontinentů a světa – školní výstava – 6. až  9. ročník
 VÍTÁNÍ JARA – 112 žáků, 8 pedagogů – komponovaný pořad pro žáky prvních a druhých tříd
 JSTE TO, CO JÍTE – 320 žáků, 13 pedagogů – zdravý životní styl na talíři, prezentace zdravých
            potravin včetně ochutnávky – 1. až 6. ročník
6. konference
 EKOLOGICKÁ KONFERENCE V K3 BOHUMÍN O OVZDUŠÍ – 8 žáků, 3 pedagogové
 KRAJSKÁ EVVO KONFERENCE OSTRAVA – 5 žáků, 1 pedagog
 KONFERENCE ZOO OSTRAVA – 1 pedagog
7. výstava fotografií v rámci fotosoutěže – „OKAMŽIK PRAVDY“ – 21 žáků, 7 pedagogů – ve finále
    vystaveno 52 fotografií
8. fotodokumentace z projektových aktivit – 2 fotoalba – 420 fotografií
9. CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu
10. propagace – městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web
11. dovybavení kabinetu přírodopisu odbornou literaturou, encyklopediemi, interaktivními učebnicemi
12. výukové prezentace pro podporu výuky

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT: Aby slunce v duši hřálo …

Hlavní cíl :

Prohloubení znalostí z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení se zaměřením na ochranu přírody, zdravý životní styl a monitoring životního prostředí města Bohumín. Využití inovativních  a aktivizačních metod při realizaci s transferem do spádových škol prostřednictvím workshopu pro učitele těchto škol. Naplňování a podpora záměrů školního vzdělávacího programu s důrazem na  průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Projektové cíle bude realizovat a koordinovat 4-členný řešitelský tým pod vedením školního koordinátora EVVO. Všichni řešitelé jsou erudovaní, mají dlouholetou praxi v daném oboru a zkušenosti s realizací projektů.

 

Dílčí cíle :

-  městská soutěž „ TAJEMSTVÍ PŘÍRODY “ s tematikou EVVO            

   pro  žáky šestých tříd spádových škol  ( pracovní listy, puzzle, prezentace –

   účast cca 50 žáků )

- metodický workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol                               

    PRAKTICKÁ EKOLOGIE “ ( 8 škol, tj.cca 15 učitelů; metodika - CD nosič )

- vzdělávací semináře a besedy pro žáky ( cca 140 žáků – VITA, informační středisko

  CHKO Poodří se záchrannou stanicí zvířat Bartošovice, občanské sdružení Hraniční

  meandry Odry... – fotodokumentace )

- exkurze žáků – jednodenní  ( Radhošť, Karlova Studánka, Sovinec, Pszczyna /Polsko/;  

  fotokumentace, prezentace, rozvoj teoretických  znalostí aplikovaných v praxi )

- projektový den  pro žáky školy „  ŽIVÝ SVĚT “ -  ekologie kontinentů

- fotosoutěž  pro žáky a učitele spádových škol  „ OKAMŽIK PRAVDY “ spojená        

   s výstavou  ( snímky zachycující  nevhodné chování člověka k přírodě se zaměřením 

   na místo bydliště a region MSK )

- vzdělávací přednášky pro učitele ( pohankový mlýn Frenštát pod Radhoštěm, záchrana 

  zubra evropského Pszczyna  /Polsko/

- „ JSTE TO, CO JÍTE “ – výchovně vzdělávací seminář  pro žáky o zdravé výživě                    

  ( teoreticky i prakticky – cyklus zdravého vaření - ochutnávka )

- dovybavení kabinetu přírodopisu odbornou literaturou, encyklopediemi, e-učebnicemi

 

ZÁŘÍ 2010 – PROSINEC 2010

Pracovní dohody řešitelského týmu

Nákup spotřebního materiálu a dovybavení školy eko literaturou a pomůckami

Městská eko soutěž pro žáky šestých tříd spádových škol

Propagace projektu – městská televize a noviny

Realizace přednášky o zdravé výživě a životním stylu, ochutnávka, zdravé vaření

Vyhlášení fotosoutěže pro žáky a učitele školy a spádových škol

Zajištění besed a seminářů pro žáky prvního stupně ZŠ

Zajištění přednášky s exkurzí pro pedagogické pracovníky školy

Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků

Průběžné hodnocení a vyúčtování realizace projektu

 

LEDEN 2011 – ČERVEN  2011

Organizace školního projektového dne

Zajištění exkurzí – doprava, vstup, vyúčtování, výukové prezentace

Výstava fotografií a vyhodnocení fotosoutěže

Propagace projektu – městská televize a noviny, www stránky školy

Zajištění přednášky s exkurzí pro pedagogické pracovníky školy

Realizace workshopu pro učitele spádových škol včetně CD nosiče s metodickými materiály

Vyhodnocení a vyúčtování celkové realizace projektu - naplňování cílů, přínos, pozitiva a negativa

Závěrečná kontrola čerpání finančních prostředků

Závěrečné hodnocení realizace projektu

 

1. MĚSTSKÁ EKO SOUTĚŽ - „ TAJEMSTVÍ PŘÍRODY “  - prezentace, soutěžní materiály, pracovní listy, kvízy, fotodokumentace

2. PRACOVNÍ WORKSHOP PRO UČITELE SPÁDOVÝCH ŠKOL - „ PRAKTICKÁ  EKOLOGIE “ – prezentace, formy a metody výuky, učební materiály, beseda, výměna zkušeností

3. ŠKOLNÍ PROJEKTOVÝ DEN – „ ŽIVÝ SVĚT “  - ( prezentace, plakáty, kresby se zaměřením na přírodu světových kontinentů; vzdělávací přenos – žáci druhého stupně učí hravou formou  žáky prvních a druhých tříd )

4. BESEDY A SEMINÁŘE PRO ŽÁKY PRVNÍCH AŽ TŘETÍCH TŘÍD – výběr dle aktuální nabídky OS VITA

5. BESEDA S PROJEKCÍ PRO ŽÁKY ČTVRTÝCH TŘÍD - „ TEČE VODA, TEČE “ – meandr řeky Odry v Bohumíně a jeho význam v krajině

6. BESEDA S EXKURZÍ PRO ŽÁKY PÁTÝCH TŘÍD - „ OCHRANA PŘÍRODY                     A CHKO POODŘÍ “ – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice             na Moravě

7. FOTOSOUTĚŽ - „ OKAMŽIK PRAVDY “ –  snímky se zaměřením na nevhodné chování člověka k přírodě v našem městě, regionu, MSK – monitoring životního prostředí; fotodokumentace, výstava

8. JEDNODENNÍ VZDĚLÁVACÍ EXKURZE PRO ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ ZŠ – „ KARLOVA STUDÁNKA A NAUČNÁ STEZKA BÍLÁ OPAVA “, „ HRAD SOVINEC              A NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA REŠOVSKÉ VODOPÁDY  “,  „ PUSTEVNY A NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE RADHOŠŤ  “, „ ZAGRODA ŹUBRÓV PSZCZYNA – POLSKO“ -fotodokumentace, prezentace

9. VZDĚLÁVACÍ PŘEDNÁŠKY SPOJENÉ S EXKURZÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY – „ ZDRAVÁ VÝŽIVA “  a  „ ZUBR EVROPSKÝ “  - fotodokumentace, prezenční listiny

10. CYKLUS PRAKTICKÉHO VAŘENÍ SPOJENÉHO S OCHUTNÁVKOU A PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VÝŽIVĚ A ŽIVOTNÍM STYLU -  „ JSTE TO, CO  JÍTE “

11. PODPORA VÝUKY – dovybavení školy – eko literatura, encyklopedie, pracovní listy, určovací klíče, e-učebnice, pomůcky

 

V rámci projektu definujeme tyto konkrétní a měřitelné výstupy:

- soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO ( pracovní listy,

  skládačka, prezentace – účast cca 50 žáků, 7 pedagogů  )

- workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol  spojený   

  s ukázkou forem a metod práce, předáním výukových i metodických materiálů        

  na CD ( osvědčení, předpoklad – 8 škol, účast - cca. 14 učitelů )

- vzdělávací besedy pro žáky ( tj. cca 180 dětí, 8 pedagogů )

- vzdělávací přednášky pro učitele ( tj. cca 45 pedagogů )     

- jednodenní exkurze žáků ( tj. cca 200 dětí, 11 pedagogů )

- projektový den ( tj. cca 550 dětí a jejich učitelé – plakáty, malby, výrobky, 

  prezentace,… )

- fotodokumentace z projektového dne a exkurzí ( fotografie a  fotoalbum )
- výukové prezentace pro podporu výuky vzniklé na základě absolvovaných exkurzí

- dovybavení školy (seznam pořízené odborné  literatury, encyklopedií, pomůcek, … )

- fotografie žáků a učitelů školy a spádových škol ( tj. cca. 30 osob, výstava, fotoalbum )

- CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu