Badatelem ve škole i v terénu

Anotace:

Propojit a rozvíjet teoretické poznatky a vědomosti z oblasti EVVO s praktickým prožitkem, poznáním a dovednostmi při využití inovativních, badatelských a aktivizačních metod. Vedení žáků k analytickému myšlení a ke kritickému vnímání světa se zaměřením na ekologii a životní prostředí, posilování dovedností s ICT technologiemi, prohloubení znalostí o ochraně přírody, zdravém životním stylu a životním prostředí nejen města Bohumín. Pěstování nezbytných a správných návyků jednání vůči prostředí a zdraví. Cílovou skupinou jsou žáci i učitelé školy i škol spádových. Prostřednictvím žáků budeme působit i na členy jejich rodin. Medializací chceme působit i na veřejnost.

Cíle:

- školní projektový den - "Inkubátor nápadů"

- nákup měřících čidel - sada Pasco - testování zajištěných vzorků vody

- jednodenní badatelsky zaměřené exkurze pro žáky - s odběry vzorků vody

- přednáška s exkurzí pro pedagogy

- městská soutěž - "Voda je život"

- nákup a výsadba zeleně na školní zahradě

- vybudování interaktivního prvku na školní zahradě

Personální zajištění:

Mgr. Jana Svačinová

Ing. Věra Sedláková

Mgr. Miroslav Rosík

Božena Klosová

Financování:

70 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách 2018.

HODNOCENÍ MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ:
1. městská soutěž s názvem „VODA JE ŽIVOT“ se zaměřením na EVVO uskutečněná ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín pro žáky šestých tříd spádových škol – území MAS BOHUMÍNSKO – 74 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech z pěti škol a 7 pedagogů, pracovní listy, elektronické soutěžní materiály, fotodokumentace a reportáž T.I.K. 
2. měřící čidla pro rozšíření badatelských možností experimentálního systému PASCO – 2 čidla /senzor počasí s anemometrem a GPS, kolorimetr a turbidimetr/, využití ve výuce PŘ, CH, F a PV, měření vzorků odebraných v rámci badatelských exkurzí, reportáž T.I.K.
3. výsadba stromků a keřů na školní zahradě – 46 žáků a 3 pedagogové – 43 stromků a keřů, fotodokumentace
4. dřevěná interaktivní výuková tabule „ROSTLINY KOLEM NÁS“ u altánu na školní zahradě - 4 žáci a 2 pedagogové
5. projektové dny:
 „INKUBÁTOR NÁPADŮ“ –  20 dětí, 470 žáků a 39 pedagogů 
 „VÁNOČNÍ JARMARK A STEZKA“ -  220 žáků a 13 pedagogů 
6. jednodenní badatelsky zaměřené vzdělávací exkurze - fotodokumentace
A/ pro žáky
Hranický kras a Zbrašovské aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou – 49 žáků a 3 pedagogové
Hradec nad Moravicí, papírna Žimrovice a technická památka Weisshuhnův kanál – 36 žáků a 3 pedagogové
Planetárium Ostrava – 37 žáků a 2 pedagogové
Chemie na Slezskoostravském hradě – 16 žáků a 4 pedagogové
Záchranná stanice zvířat Bartošovice – 41 dětí, 90 žáků a 8 pedagogů
Slezské muzeum Opava - 41 žáků a 4 pedagogové
Pohankový mlýn Frenštát, naučná stezka Beskydské nebe a Marlenka Frýdek – Místek - 33 žáků a 3 pedagogové
ZOO Ostrava - 45 žáků a 2 pedagogové
ČOV Bohumín - 37 žáků a 5 pedagogů  
Svět techniky Ostrava – 101 žáků a 6 pedagogů
B/ pro pedagogy
Javorník ve Slezsku –  Přírodní rezervace Račí údolí – Jeskyně Na Špičáku – 31 účastníků  
7. publicita - městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web    

 

HODNOCENÍ MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ:

1. městská soutěž s názvem „VODA JE ŽIVOT“ se zaměřením na EVVO uskutečněná ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín pro žáky šestých tříd spádových škol – území MAS BOHUMÍNSKO – 74 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech z pěti škol a 7 pedagogů, pracovní listy, elektronické soutěžní materiály, fotodokumentace a reportáž T.I.K. 

2. měřící čidla pro rozšíření badatelských možností experimentálního systému PASCO – 2 čidla /senzor počasí s anemometrem a GPS, kolorimetr a turbidimetr/, využití ve výuce PŘ, CH, F a PV, měření vzorků odebraných v rámci badatelských exkurzí, reportáž T.I.K.

3. výsadba stromků a keřů na školní zahradě – 46 žáků a 3 pedagogové – 43 stromků a keřů, fotodokumentace

4. dřevěná interaktivní výuková tabule „ROSTLINY KOLEM NÁS“ u altánu na školní zahradě - 4 žáci a 2 pedagogové

5. projektové dny:

 „INKUBÁTOR NÁPADŮ“ –  20 dětí, 470 žáků a 39 pedagogů 

 „VÁNOČNÍ JARMARK A STEZKA“ -  220 žáků a 13 pedagogů 

6. jednodenní badatelsky zaměřené vzdělávací exkurze - fotodokumentace

A/ pro žáky

Hranický kras a Zbrašovské aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou – 49 žáků a 3 pedagogové

Hradec nad Moravicí, papírna Žimrovice a technická památka Weisshuhnův kanál – 36 žáků a 3 pedagogové

Planetárium Ostrava – 37 žáků a 2 pedagogové

Chemie na Slezskoostravském hradě – 16 žáků a 4 pedagogové

Záchranná stanice zvířat Bartošovice – 41 dětí, 90 žáků a 8 pedagogů

Slezské muzeum Opava - 41 žáků a 4 pedagogové

Pohankový mlýn Frenštát, naučná stezka Beskydské nebe a Marlenka Frýdek – Místek - 33 žáků a 3 pedagogové

ZOO Ostrava - 45 žáků a 2 pedagogové

ČOV Bohumín - 37 žáků a 5 pedagogů  

Svět techniky Ostrava – 101 žáků a 6 pedagogů

B/ pro pedagogy

Javorník ve Slezsku –  Přírodní rezervace Račí údolí – Jeskyně Na Špičáku – 31 účastníků  

7. publicita - městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web    

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ

Členové projektového týmu se při plnění záměrů a cílů drželi předem stanoveného časového harmonogramu. Jeho dodržování bylo sledováno na pravidelných schůzkách, kde se hodnotilo průběžné naplňování projektových aktivit. Průběžně docházelo k aktualizaci informací a drobným korekcím v časovém sledu akcí s ohledem na chod školy a aktuální stav počasí /vliv na vhodný termín výsadby/. Každé čtvrtletí bylo kontrolováno čerpání finančních prostředků. Realizátoři si rozdělili kompetence a garance za dílčí úkoly a projektové aktivity. Cíle stanovené v projektové žádosti se podařilo naplnit a v některých bodech i překročit. Přehled aktivit s počty zapojených účastníků je uveden výše.

Nad určený projektový rámec se podařilo realizovat - zapojení žáků prvního stupně a jejich pedagogů do městského dne ekologických aktivit, žáci se se svými učiteli realizovali i při projektových dnech /VÁNOČNÍ JARMARK A STEZKA, DEN ZEMĚ/. Navíc se podařilo realizovat exkurze - NS BESKYDSKÉ NEBE, ČOV BOHUMÍN, expozice DŮL MICHAL, pohankový mlýn ve Frenštátu, Marlenka Frýdek-Místek, ZOO Ostrava, Slezské muzeum Opava. O realizaci projektu informovaly městské noviny a televize, fotografie a články umístěné na webu školy. Během realizace jednotlivých aktivit jsme zaregistrovali pouze pozitivní ohlasy z řad žáků i rodičů. Největší ohlas jsme zaznamenali u badatelsko-poznávacích exkurzí a projektového dne INKUBÁTOR NÁPADŮ. Dobrý zvuk má již tradiční městská soutěž s eko tematikou.