Badatelem ve škole i v terénu

Anotace:

Propojit a rozvíjet teoretické poznatky a vědomosti z oblasti EVVO s praktickým prožitkem, poznáním a dovednostmi při využití inovativních, badatelských a aktivizačních metod. Vedení žáků k analytickému myšlení a ke kritickému vnímání světa se zaměřením na ekologii a životní prostředí, posilování dovedností s ICT technologiemi, prohloubení znalostí o ochraně přírody, zdravém životním stylu a životním prostředí nejen města Bohumín. Pěstování nezbytných a správných návyků jednání vůči prostředí a zdraví. Cílovou skupinou jsou žáci i učitelé školy i škol spádových. Prostřednictvím žáků budeme působit i na členy jejich rodin. Medializací chceme působit i na veřejnost.

Cíle:

- školní projektový den - "Inkubátor nápadů"

- nákup měřících čidel - sada Pasco - testování zajištěných vzorků vody

- jednodenní badatelsky zaměřené exkurze pro žáky - s odběry vzorků vody

- přednáška s exkurzí pro pedagogy

- městská soutěž - "Voda je život"

- nákup a výsadba zeleně na školní zahradě

- vybudování interaktivního prvku na školní zahradě

Personální zajištění:

Mgr. Jana Svačinová

Ing. Věra Sedláková

Mgr. Miroslav Rosík

Božena Klosová

Financování:

70 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách 2018.