Bonagrant 2020

Cílem tohoto projektu je propojení sportovních aktivit a her napříč věkovým a sociálním spektrem dětí a žáků při využití tělocvičny a hřiště u ZŠ Starý Bohumín. Žáci naší malotřídní základní školy ve Starém Bohumíně, společně s dětmi z Mateřské školy Starý Bohumín a dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ, ZŠ a SŠ Slezské Diakonie Starý Bohumín, se budou setkávat v rámci společných sportovních aktivit a přitom se rozvíjet v motorických schopnostech, koordinaci a rovnováze. Taktéž budou posilovat svou představivost a kreativitu v různých pohybových hrách prostřednictvím pořízených speciálních sportovních pomůcek.
 
Cíle:

- propojit sportovní aktivity a hry napříč věkovými a sociálními skupinami dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

- rozvoj motorických schopností a představivosti

- koordinace pohybu a rovnováha

- kreativita v různých pohybových hrách

- nová přátelství

- zbavení se předsudků vůči dětem s handicapem

- pozitivní vztah k ostatním dětem

- posilování vazeb mezi dětmi různých věkových skupin a s různými handicapy - kooperace, spolupráce, synergie

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

     522,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

1. objednávka a nákup sportovního vybavení - 5/2020

2. instalace zakoupeného vybavení do prostorů tělocvičny ZŠ Starý Bohumín - 6/2020

3. uspořádání sportovního dopoledne pro MŠ Starý Bohumín a MŠ, ZŠ a SŠ Slezská Diakonie Starý Bohumín - 6/2020 a 9/2020

4. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 10/2020

 

Bonagrant 2019

Projekt je zaměřen na rozšíření praktického využití prostoru školní zahrady, kterou s dětmi využíváme za vhodných povětrnostních podmínek prakticky denně. V současné době je vybavena dostatečným množstvím prolézacích prvků,dřevěným domečkem, pískovišti, travnatou i dlážděnou plochou. Dostatek stínu zajišťují vzrostlé stromy. V době pobytu venku děti využívají zahradu zejména k volným činnostem, částečně organizovaných učitelkou. V letních měsících na zahradu přesouváme i řízené pohybové činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme malá příměstská mateřská škola a máme velmi dobrou spolupráci se zákonnými zástupci dětí, pravidelně pořádáme besídky a posezení na školní zahradě. Stále se potýkáme s nedostatkem místa k sezení. Chybějícím článkem při rozšíření dalších činností a aktivit na školní zahradě jsou volné lavice, které potřebujeme k různorodému využití.

 
Cíle:

- vytvoření učebního hnízda - přesun řízených didaktických činností na zahradu

- místo pro odpočinek dětí včetně relaxačních aktivit

- místo pro hry

- vytvoření posezení v době akcí organizovaných pro děti  a jejich  zákonné zástupce - jaro, léto, podzim

Finance:

10 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

1. objednávka a nákup 4 ks dřevených lavic - 4/2019

2. umístění lavic do prostoru zahrady mateřské školy a jejich aktivní využívání - 5/2019

3. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 9/2019

 

 

Bonagrant 2018

Projekt je zaměřen na rozšíření možností aktivně vytvářet a zpracovávat širokou škálu materiálů ve volnočasových, výtvarných a pracovních aktivitách nejen školní družiny - máme dlouholetou tradici spolupráce s Mateřskou školou Skřivánek, Mateřskou školou a Základní školou ve Starém Bohumíně, DDM v Bohumíně, Spolkem přátel bohumínské historie. Práce žáků prezentujeme na tradičních výstavách v prostorách školy, na Vánočním jarmarku, při výročích školy a jiných příležitostných akcích organizovaných nejen školou. S velmi rychlým rozvojem nových technologií bychom rádi dětem, žákům i pedagogům umožnili využívat moderní pomocníky v rámci volnočasových aktivit, ale i v rámci běžné výuky a naučili žáky nové formy kreativní práce. Chybějícím článkem pro realizaci záměru je vhodný skenovací, řezací a kreslící plotr s možností bezdrátového připojení k PC (funkce WLAN) při využití doplňkového příslušenství, které rozšiřuje rozmanitost, kreativitu a originalitu tvorby.  
 
Cíle:
 

- nákup multifunkčního zařízení

- využití zařízení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při přípravě a realizaci kulturních programů  

Finance:

16 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

jaro 2018 -  zpracování a předložení grantové žádosti

červen 2018 - schvalovací proces a podpis darovací smlouvy

září 2018 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání 

 

Bonagrant 2017

Projekt se zaměřuje na rozšíření možností aktivně vnímat a prožívat hudbu nejen při běžných hodinách hudební výchovy, ale zejména při práci školního sboru, který ve škole pracuje již 20 let a pořádá řadu veřejných vystoupení.

Cíle:

- nákup přenosných zařízení pro ozvučení

- využití zařízení v rámci hodin hudební výchovy a při přípravě a realizaci kulturních programů 

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

červen 2017 -  zpracování a předložení grantové žádosti

červenec 2017 - schvalovací proces

srpen 2017 - podpis darovací smlouvy

září 2017 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání

 

Bonagrant 2016

Projekt je zaměřen na rozšíření možností využití prostoru školního dvora a zahrady školy, který byl regenerován v roce 2013 zásluhou zřizovatele. Vzhledem k velkému počtu uživatelů tohoto prostoru je cílem realizátorů vhodně dotvořit a využít prostor školní zahrady. Vhodnou alternativou jsou dřevěné interaktivní prvky, které by doplnily stávající možnosti využívání tohoto prostoru. Zahrada bude obohacena o interaktivní prvek PEXESO dle nabídky  na stránkách https://www.didaktikashop.cz/interaktivni-hry-na-zahradu.aspx

Cíle:

- doplnění stávajícího inventáře zahrady školy

- rozšíření možností relaxačních aktivit v prostoru školní zahrady

- podpora rozvoje rozumových schopností a logiky dětí a žáků

- využití přírodního materiálu k aktivnímu programu dětí, žáků a návštěvníků

- zatraktivnění prostoru školní zahrady pro místní obyvatele

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

 4 000,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

červen 2016 - zpracování a předložení grantové žádosti

září 2016 - schvalovací proces

říjen 2016 - podpis darovací smlouvy a objednávka PEXESA

listopad 2016 - výroba a dodávka PEXESA

prosinec 2016 - březen 2017 - uskladnění PEXESA  v prostoru školních dílen

duben 2017 - osazení interaktivního prvku na školní zahradu - "VÍTÁNÍ JARA"