Bonagrant 2022

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro získávání základních informací o významu rostlin, sledování jejich růstu, badatelské aktivity včetně manuálních činností, které by byly dostupné v rámci přilehlé školní zahrady.
 
Přínos projektu:
1. využíváním přirozených podnětů, situací a praktických ukázek se děti seznamují se zákonitostmi přírody, péčí o rostliny, názvy rostlin, vidí a ochutnají přímé výsledky své práce
2. sledují rozmanitosti přírody, druhy rostlin a zároveň i nepřímé vlivy na ně - počasí, hmyz, apod.
3. získávají zkušenosti s pracovními a pěstitelskými činnostmi
4. v rámci spolupráce se základní školou se mohou podělit o své zkušenosti a výsledky (využití bylinek v kuchyni, výzdoba MŠ a ZŠ květinami)
5. při společných akcích se zákonnými zástupci na školní zahradě předvedou výsledky své práce
6. environmentální výchova a vzdělávání ve školské praxi
7. prezentace výsledků v rámci evaluace školy
 
Finance:
20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín
 
Časový harmonogram:
Květen - červen 2022 - nákup vyvýšených záhonů a jejich instalace na školní zahradě
Červen a červenec (prázdninový provoz) 2022 - obsazení záhonů - dostupné bylinky, jahody, květiny, sazenice - dle sezony
Následně:
- péče o rostliny - průběžně
- badatelské aktivity - průběžně
- sběr bylin, plodů - průběžně
- celkové využití v dalších letech - dlouhodobě

Bonagrant 2021

Cílem projektu je podpora čtenářské pregramotnosti a zájmu o knihy a jejich obsah u dětí v mateřské škole prostřednictvím podnětného prostředí - zřízení třídní knihovny a čtenářského koutku s vhodnou literaturou pro děti předškolního věku. Rozvoj schopnosti naslouchat čtenému textu ve spolupráci s okolím - vrstevníky, učitelkami, členy rodiny, knihovnou, školou. Upevňování pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě - důležitého faktoru pro kultivaci a socializaci jedince.
 
Cíle:
1. vznikne podnětné prostředí, které bude děti k činnostem s knihou motivovat, zajistí jim při aktivitě klid a soukromí, pokud ho budou potřebovat,
2. rozšíří se knižní nabídka  vhodná pro děti předškolního věku,
3. dojde k upevnění čtenářských návyků dětí při seznamování s knihami i prostřednictvím rodin dětí a dalších institucí (knihovna, škola), které budou do realizace zapojeni,
4. výrazně se zlepší informovanost o významu knih a četby v rozvoji osobnosti dítěte směrem do rodinného prostředí, čímž se podpoři i upevní vzájemný vztah mezi rodiči a jejich dětmi, který je pro další osobnostní vývoj dítěte klíčový.
 
Finance:
16 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín
 
Časový harmonogram:
1. etapa (18. 5. - 31. 5. 2021)
Pořízení knihovničky s dětskými knihami
(objednávka a instalace čtenářského koutku - domeček se sedátkem, knihovna ŠNEK, dětské knihy).
Příprava prostoru, kde si budou mít děti možnost knihy volně prohlížet a vstupovat do společných interakcí se svými vrstevníky, učitelkou, rodiči.

2. etapa (1. 6. 2021)
Nové knihy do šnečkova království
Slavnostní předání nových knih pořízených a financovaných z projektu dětem k jejich svátku "Mezinárodní den dětí" zaměstnancem BONATRANS za účasti zákonných zástupců dětí MŠ.

3. etapa (2. 6. - 25. 6. 2021)
Pravidelné čtení nových knížek
Postupné seznamování dětí s novou literaturou, společné sdílení pocitů a dojmů z vyslechnutého textu, vzájemné diskuze k nastoleným tématům a otázkám, zakončení této etapy zapůjčením jedné knihy domů (v době víkendu) ke společné četbě s rodiči a následnému rodinnému výtvarnému ztvárnění, z čehož vznikne "Leporelo knížek šnečkova království".

4. etapa (6. 9. - 10. 9. 2021)
Moje nejoblíbenější knížka
Vzájemné sdílení společné radosti z možnosti prezentovat svou nejoblíbenější knihu přinesenou z domova kamárádům v MŠ. Děti si přinesou do šnečkovy knihovničky na dobu jednoho týdne svou oblíbenou knihu z domova, mohou si ji vzájemně prohlížet s ostatními kamarády a paní učitelkou. Akci ukončíme "Galerií nejoblíbenějších knížek" určenou zákonným zástupcům dětí k inspiraci pro četbu se svým dítětem. 

5. etapa (13. 9. - 22. 09. 2021)
Objevujeme království knih
Posilování pozitivního vztahu ke knize a prostředí knihovny pravidelnou návštěvou spojenou s možností zapůjčení knih do mateřské školy k pravidelnému čtení a následným aktivitám s vyslechnutým textem - rozhovory, pochopení hlavní myšlenky příběhu, dramatizace, výtvarné a hudební ztvárnění.

6. etapa (26. 9. 2021)
Slavnostní pasování na prince a princeznu šnečkova království
Ukončení projektu ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte, zaměstnancem BONATRANS GROUP, a.s.
 

Bonagrant 2020

Cílem tohoto projektu je propojení sportovních aktivit a her napříč věkovým a sociálním spektrem dětí a žáků při využití tělocvičny a hřiště u ZŠ Starý Bohumín. Žáci naší malotřídní základní školy ve Starém Bohumíně, společně s dětmi z Mateřské školy Starý Bohumín a dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ, ZŠ a SŠ Slezské Diakonie Starý Bohumín, se budou setkávat v rámci společných sportovních aktivit a přitom se rozvíjet v motorických schopnostech, koordinaci a rovnováze. Taktéž budou posilovat svou představivost a kreativitu v různých pohybových hrách prostřednictvím pořízených speciálních sportovních pomůcek.
 
Cíle:

- propojit sportovní aktivity a hry napříč věkovými a sociálními skupinami dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

- rozvoj motorických schopností a představivosti

- koordinace pohybu a rovnováha

- kreativita v různých pohybových hrách

- nová přátelství

- zbavení se předsudků vůči dětem s handicapem

- pozitivní vztah k ostatním dětem

- posilování vazeb mezi dětmi různých věkových skupin a s různými handicapy - kooperace, spolupráce, synergie

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

     522,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

1. objednávka a nákup sportovního vybavení - 5/2020

2. instalace zakoupeného vybavení do prostorů tělocvičny ZŠ Starý Bohumín - 6/2020

3. uspořádání sportovního dopoledne pro MŠ Starý Bohumín a MŠ, ZŠ a SŠ Slezská Diakonie Starý Bohumín - 6/2020 a 9/2020

4. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 10/2020

 

Bonagrant 2019

Projekt je zaměřen na rozšíření praktického využití prostoru školní zahrady, kterou s dětmi využíváme za vhodných povětrnostních podmínek prakticky denně. V současné době je vybavena dostatečným množstvím prolézacích prvků,dřevěným domečkem, pískovišti, travnatou i dlážděnou plochou. Dostatek stínu zajišťují vzrostlé stromy. V době pobytu venku děti využívají zahradu zejména k volným činnostem, částečně organizovaných učitelkou. V letních měsících na zahradu přesouváme i řízené pohybové činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme malá příměstská mateřská škola a máme velmi dobrou spolupráci se zákonnými zástupci dětí, pravidelně pořádáme besídky a posezení na školní zahradě. Stále se potýkáme s nedostatkem místa k sezení. Chybějícím článkem při rozšíření dalších činností a aktivit na školní zahradě jsou volné lavice, které potřebujeme k různorodému využití.

 
Cíle:

- vytvoření učebního hnízda - přesun řízených didaktických činností na zahradu

- místo pro odpočinek dětí včetně relaxačních aktivit

- místo pro hry

- vytvoření posezení v době akcí organizovaných pro děti  a jejich  zákonné zástupce - jaro, léto, podzim

Finance:

10 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

1. objednávka a nákup 4 ks dřevených lavic - 4/2019

2. umístění lavic do prostoru zahrady mateřské školy a jejich aktivní využívání - 5/2019

3. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 9/2019

 

 

Bonagrant 2018

Projekt je zaměřen na rozšíření možností aktivně vytvářet a zpracovávat širokou škálu materiálů ve volnočasových, výtvarných a pracovních aktivitách nejen školní družiny - máme dlouholetou tradici spolupráce s Mateřskou školou Skřivánek, Mateřskou školou a Základní školou ve Starém Bohumíně, DDM v Bohumíně, Spolkem přátel bohumínské historie. Práce žáků prezentujeme na tradičních výstavách v prostorách školy, na Vánočním jarmarku, při výročích školy a jiných příležitostných akcích organizovaných nejen školou. S velmi rychlým rozvojem nových technologií bychom rádi dětem, žákům i pedagogům umožnili využívat moderní pomocníky v rámci volnočasových aktivit, ale i v rámci běžné výuky a naučili žáky nové formy kreativní práce. Chybějícím článkem pro realizaci záměru je vhodný skenovací, řezací a kreslící plotr s možností bezdrátového připojení k PC (funkce WLAN) při využití doplňkového příslušenství, které rozšiřuje rozmanitost, kreativitu a originalitu tvorby.  
 
Cíle:
 

- nákup multifunkčního zařízení

- využití zařízení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při přípravě a realizaci kulturních programů  

Finance:

16 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

jaro 2018 -  zpracování a předložení grantové žádosti

červen 2018 - schvalovací proces a podpis darovací smlouvy

září 2018 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání 

 

Bonagrant 2017

Projekt se zaměřuje na rozšíření možností aktivně vnímat a prožívat hudbu nejen při běžných hodinách hudební výchovy, ale zejména při práci školního sboru, který ve škole pracuje již 20 let a pořádá řadu veřejných vystoupení.

Cíle:

- nákup přenosných zařízení pro ozvučení

- využití zařízení v rámci hodin hudební výchovy a při přípravě a realizaci kulturních programů 

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

červen 2017 -  zpracování a předložení grantové žádosti

červenec 2017 - schvalovací proces

srpen 2017 - podpis darovací smlouvy

září 2017 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání

 

Bonagrant 2016

Projekt je zaměřen na rozšíření možností využití prostoru školního dvora a zahrady školy, který byl regenerován v roce 2013 zásluhou zřizovatele. Vzhledem k velkému počtu uživatelů tohoto prostoru je cílem realizátorů vhodně dotvořit a využít prostor školní zahrady. Vhodnou alternativou jsou dřevěné interaktivní prvky, které by doplnily stávající možnosti využívání tohoto prostoru. Zahrada bude obohacena o interaktivní prvek PEXESO dle nabídky  na stránkách https://www.didaktikashop.cz/interaktivni-hry-na-zahradu.aspx

Cíle:

- doplnění stávajícího inventáře zahrady školy

- rozšíření možností relaxačních aktivit v prostoru školní zahrady

- podpora rozvoje rozumových schopností a logiky dětí a žáků

- využití přírodního materiálu k aktivnímu programu dětí, žáků a návštěvníků

- zatraktivnění prostoru školní zahrady pro místní obyvatele

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

 4 000,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

červen 2016 - zpracování a předložení grantové žádosti

září 2016 - schvalovací proces

říjen 2016 - podpis darovací smlouvy a objednávka PEXESA

listopad 2016 - výroba a dodávka PEXESA

prosinec 2016 - březen 2017 - uskladnění PEXESA  v prostoru školních dílen

duben 2017 - osazení interaktivního prvku na školní zahradu - "VÍTÁNÍ JARA"