Nová škola - projekt v rámci EU PENÍZE ŠKOLÁM

registrační číslo projektu - CZ.1.07/1.4.00/21.3813


PROJEKTOVÝ ZÁMĚR - vychází ze ŠVP školy, potřeb a cílů výchovně vzdělávacího procesu. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod, forme a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání žáků naší školy. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo:

1. Tvorbou a používáním nově vytvořených učebních materiálů ve výuce se zaměřením na rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské gramotnosti v rámci šablony I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

2. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti rozvoje a využívání především čtenářské gramotnosti ve výchovně vzdělávacím procesu prostřednictvím šablony I/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.
3. Dalším vzděláváním pedagogického pracovníka /vyučujícího cizího jazyka/ v oblasti rozvoje cizích jazyků dle šablony II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.

4. Tvorbou a používáním nově vytvořených digitálních učebních materiálů ve výuce napříč vzdělávacími oblastmi i napříč ročníky se zaměřením na originalitu, názornost, nové formy a metody vzdělávání dětí dle šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT.

5. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti informační gramotnosti se zaměřením na možnosti interaktivní tabule ve vyučovacím procesu s obsahem šablony III/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií.

6. Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti nových forem a metod práce, výukových aktivit v přírodovědných předmětech  dle obsahu šablony V/3 - Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji přírodovědné gramotnosti  žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti.

7. Podporou žáků směřující ke snížení rizikového chování a jevů ve školním i mimoškolním prostředí s obsahem šablony - VII/1 - Prevence rizikového chování.


OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

A/ zlepšení vybavení školy

B/ vytvoření nových moderních výukových materiálů v tištěné nebo digitální podobě pro výuku napříč ročníky i předměty

C/ zvýšení úrovně počítačové gramotnosti žáků i pedagogů začleněním informačních a komunikačních technologií do života celé školy

D/ další vzdělávání pedagogických pracovníků jak v rámci školení a jazykových kurzů, tak i formou samostudia a sebevzdělávání podporující používání moderních vyučovacích metod, týmovou spolupráci a prohloubení kvality vyučovacího procesu

E/ zlepšení vztahů, vazeb a projevů mezi žáky zapojenými do aktivit bloku primární prevence