Pohádkový kolotoč

Projekt podpořený MŠMT v rámci rozvojového programu - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na zlepšení materiálních podmínek ve třídách obou mateřských škol, ve kterých se učitelky pravidelným a cílevědomým využíváním prvků dramatické výchovy při výchovně vzdělávací práci dle požadavků RVP PV, snaží o vytvoření vhodných podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči a včasné odhalení případných nedostatků. Projekt je směrován do několika oblastí:

1. nastavení vnitřních aktivit v mateřské škole v rámci logopedické prevence,

2. propojení aktivit s dalšími organizacemi,

3. iniciace rodičů dětí vhodnými prostředky.

 

Cíle:

- podpora rozvoje komunikativních dovedností dětí a jejich projevu s využitím významu pohádky v dramatické výchově

- rozvoj slovní zásoby, jazykového citu a mluvní pohotovosti volbou správných aktivit a pomůcek

- aktivace rodičů společnými akcemi a podpora jejich zájmu o sledování komunikační úrovně dětí včetně případné nápravy

 

Aktivity:

- přednášky klinického logopeda pro učitele MŠ a pro rodiče

- "čtení na polštářích" spojené s poslechem

- logopedické chvilky - dechové, řečové a sluchové činnosti

- aktivity na rozvoj hrubé i jemné  motoriky

- zařazování činností na rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti a pohybových dovedností

- vybavení tříd podnětnými pomůckami pro dramatickou výchovu

- pořízení výukových tabletů

- vytvoření metodických listů a vlastních logopedických karet

- vzájemná vystoupení mezi školami - dramatizace

- ukázková hodina se zaměřením na logopedickou prevenci

- návštěvy knihovny a divadla

- workshop pro učitelky spádových škol

- prezentace na veřejnosti

 

Rozpočet: 100 000,- Kč z toho 60 000,- Kč je dotace MŠMT

 

Řešitelský tým - Bc. Eva Bučková, Bc. Blanka Poštulková, Bc. Marcela Dendisová, Mgr. Drahomíra Horváthová, Mgr. Šárka Petráková, Božena Klosová

Workshop - prezentace: Pohadkovy_ kolotoc_aktivity.ppt    Pohadkovy_kolotoc.pptx

Metodické listy: B.pdf  D.pdf  F.pdf  J.pdf  L.pdf   M.pdf  N.pdf  P.pdf  T.pdf  V.pdf  

Vyhodnocení projektu: vyhodnocení.docx