Škola bez rizik

Termíny a náplň kurzu "Školák"

29.01.2013 16:57
ŠKOLÁK   2013 19. února 2013 – 21. března 2013 úterý, čtvrtek  15.00 – 16.30 hod Náplní tohoto kurzu bude mimo jiné rozvíjení grafického projevu, nácvik správného úchopu psacího náčiní, rozvíjení koncentrace pozornosti a paměti, rozvíjení pravolevé orientace, logopedická...

Beseda „Psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku“

16.01.2013 09:10
Dne 19. 12. 2012 se v rámci realizace projektu „Škola bez rizik“ uskutečnila pro pedagogické pracovníky školy beseda na téma „Psychomotorický vývoj dítěte předškolního věku“ v reprezentačních prostorách zámečku v Porubě. Obsahem besedy bylo: vymezení pojmu  psychomotorický vývoj...

Škola bez rizik

Naše škola získala v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost téměř tři miliony korun na projektový záměr pod názvem

„ŠKOLA  BEZ  RIZIK“.

Realizace: únor 2012 – červenec 2013

Aktivitami tohoto projektu chceme navázat na již ukončený projekt „Rizika přestupu dětí mateřských škol do školy základní a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích metod, forem a postupů, včetně využití ICT.“

Na základě šetření jsme dospěli k určitým závěrům: u dětí nastupujících školní docházku je oslabena  zraková a sluchová percepce, slovní zásoba je nízká a u většiny dětí je patrná jazyková neobratnost. Děti ze sociálně znevýhodněného prostředí nastupují do 1. tříd po odkladu školní docházky  a navíc  bez  předškolní přípravy.

 

Projektem chceme posílit inkluzivní vzdělávání, zlepšit rovné příležitosti žáků znevýhodněných  a  různými činnostmi  předcházet  poruchám učení.

  1. Zaměříme se na rozvoj zrakové a sluchové percepce v 1. třídách
  2. U dětí 3-4 letých budeme rozvíjet slovní zásobu a jazykovou obratnost
  3. Pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí zřídíme  přípravný ročník
  4. Úspěch a neúspěch dítěte je ovlivňován jeho  psychickým i fyzickým  stavem – uspořádáme několik besed na téma – emoční poruchy u dětí,  sebepojetí a sebehodnocení, sociální  klima kolektivu, školy, psycholog provede šetření v jednotlivých ročnících základní školy.

Žáci 1.až 5.tříd vyjedou po ročnících na třídenní kurzy.

Všechny tyto aktivity budou financovány Evropským sociálním fondem  a rozpočtem České republiky.

Cílem našeho projektu je poskytnutí  takové péče dítěti, která povede k  odstranění  deficitu ve vývoji  jednotlivých oblastí a pomůže tak dítěti k úspěšnému nástupu a ukončení  vzdělávací dráhy.