Všeználek

 
Anotace:
Cílem projektu je rozšíření povědomí o problematice zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje a EVVO u dětí, žáků a jejich rodin. Vzhledem k našemu životnímu
prostředí, které je zatěžováno řadou negativních vlivů je nutné dlouhodobé a průběžné působení na děti, žáky i jejich rodiny. V rámci projektu chceme využívat aktuální
poznatky vědy a moderní formy práce s upřednostněním prožitkového učení, pozitivních příkladů z praxe a vzorů v okolí. Při realizaci budeme podporovat mezigenerační
vazby a spolupráci v rámci školních kolektivů - učení přenosem a vzorem. Připravíme soutěž pro žáky spádových škol naší oblasti s tematikou EVVO v rámci meziškolní
spolupráce. Školní projektové dny zaměříme na praktické a tvůrčí workshopy s využitím znalostí nejstarších žáků, kteří se budou věnovat "drobotině". Tato motivační
výuka bude doplněna o ukázky jednoduchých experimentů, pozorování a zkoumání z oblasti PŘ, CH a F. K některým aktivitám využijeme prostor školní zahrady a dvora.
Našim žákům formou badatelských exkurzí představíme přírodovědecky hodnotné lokality a zajímavá místa našeho regionu. Vytvoříme informační bulletin a omalovánky s
ekologickým obsahem pro osvětové a vzdělávací účely. U realizovaných činností zajistíme fotodokumentaci. Publicitu projektu a poskytovatele zajistíme přes www stránky
školy, městskou televizi /T.I.K/ a noviny /OKO/.
Cílem projektu je rozšíření povědomí o problematice zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje a EVVO u dětí, žáků a jejich rodin.  Využití aktuálních poznatků vědy a moderních forem práce s upřednostněním prožitkového učení, pozitivních příkladů z praxe a vzorů v okolí. Podpora mezigeneračních vazeb a spolupráce v rámci školních kolektivů - učení přenosem a vzorem. Soutěž pro žáky spádových škol naší oblasti s tematikou EVVO v rámci meziškolní spolupráce. Školní projektové dny zaměřené na praktické a tvůrčí workshopy s využitím znalostí nejstarších žáků, kteří se budou věnovat "drobotině". Motivační výuka bude doplněna o ukázky jednoduchých experimentů, pozorování a zkoumání z oblasti PŘ, CH a F. Našim žákům formou badatelských exkurzí představíme přírodovědecky hodnotné lokality a zajímavá místa našeho regionu. Vytvoříme informační bulletin a omalovánky s ekologickým obsahem pro osvětové a vzdělávací účely. 
 
Cíle:
- městská soutěž „ŽIVOT LESA“ s tematikou EVVO pro žáky šestých tříd spádových škol 
- projektový den pro žáky školy „DEN ZEMĚ“ – workshopy, přednášky, dílničky, aranžování, vazby z    přírodnin, modelování z hlíny, výtvarné práce, zdravá výživa, přesazování a výsadba květin,              poznávání přírodnin, odpady a jejich třídění,… 
- projektový den pro žáky školy „VĚDECKÝ INKUBÁTOR aneb za tajemstvím přírodních věd“ –          poznávací workshopy pro děti MŠ a žáky I. stupně spojené s badatelskými aktivitami a názorným      experimentováním, které budou řídit žáci osmých a devátých tříd s vyučujícími Př, CH a F 
- badatelsky zaměřené exkurze žáků a pedagogů – jednodenní 
- edice EKO-bulletinu a omalovánek, které budou svým obsahem plnit osvětovou roli v oblasti              EVVO 
 
Personální zajištění:
Mgr. Jana Svačinová
Ing. Věra Sedláková
Mgr. Miroslav Rosík
Božena Klosová
 
Financování:
70 000,- Kč - Moravskoslezský kraj
 
Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.