Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale …

Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale …Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale …

Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale …

Výchova k udržitelnému rozvoji, environmentální výchova je jednou z priorit vzdělávací politiky nejen MŠMT. Environmentální výchova se od školního roku 2007/2008 stala povinnou součástí vzdělávacích programů škol a součástí jejich režimu. Využíváme „Metodického pokynu MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních“ - č.j.32 338/2000-22.

Na škole máme školního koordinátora EVVO a naši pedagogičtí pracovníci se účastní školení zaměřených na EVVO, využíváme projekty neziskových organizací a společností orientovaných na pomoc školám v  environmentální výchově a udržitelném rozvoji.

EV je součástí všech vyučovacích předmětů, je jedním z průřezových témat ŠVP, který je na naší škole realizován od školního roku 2007/2008. Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových kompetencí. EV rovněž rozvíjíme v samostatném volitelném předmětu – Přírodovědný seminář a zájmovém útvaru – Ekologický seminář.

Škola je částečně vybavena učebními pomůckami pro EVVO – literatura s ekologickou tematikou, videokazety, DVD, výukové programy na PC, pracovní listy. V oblasti ekologizace provozu se zaměřujeme především na šetření energií a třídění odpadu. Máme vypracován školní program environmetální výchovy s časovým rozvržením.

Realizací projektu chceme navázat a dále rozvíjet výše uvedené záměry. Hodláme propojit a rozvíjet teoretické poznatky a vědomosti s praktickým prožitkem, poznáním a dovednostmi. Žáky povedeme k analytickému myšlení a k vidění světa v souvislostech. Veškeré aplikované aktivity  budou využity žáky i učiteli při přípravě příspěvků pro městskou žákovskou konferenci, kterou projekt završíme. V průběhu realizace budeme u žáků rozvíjet klíčové kompetence a dovednosti s ICT technologiemi.

Hlavní cíl :

Projekt řeší propojení teoretických znalostí z oblasti přírodovědných předmětů s praktickým poznáváním formou prožitkového učení a navazuje na školou vytvořený ŠVP. Realizací se nám podaří rozvíjet především průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Nové formy a metody uplatněné v projektu povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Výrazným přínosem bude Městská žákovská konference spojená s Workshopem pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol  a pro budoucí pedagogy – studenty Ostravské univerzity PřF. Projektové záměry bude realizovat a koordinovat 4 -členný řešitelský tým pod vedením školního koordinátora EVVO. Všichni řešitelé jsou erudovaní, mají dlouholetou praxi v daném oboru a zkušenosti s realizací projektů.

Konference

Zelená pro environmentální výchovu

Že nevíte, co se skrývá pod pojmem environmentální výchova? Pak se stačí zeptat žáků bohumínských základních škol. Ti se touto problematikou zabývají již od vstupu do školy. Životní prostředí, recyklace, ochrana přírody, černé skládky, ekologie, smog, prašnost, hluk, odpady, přírodní rovnováhy, stromy a kyslík, energie, Den Země, a nejen to, se stává středem zájmu žáků a učitelů. Všichni si uvědomují, že s prostředím, které je domovem nás všech, už  delší čas není všechno v pořádku. Je proto důležité vést žáky k chování, které je šetrné k životnímu prostředí a často bývá výhodnější také z hlediska ekonomického. Cest, jak takového chování dosáhnout, je více. Jednou z nich jsou žákovské konference zaměřené na přírodu a životní prostředí. Takovou konferenci s názvem „Z badatelské divočiny za řečnický pult“ pro žáky připravila v rámci svého projektu „Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale … “ Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín. Konference se konala dne 31.5.2010 pod záštitou starosty města pana Ing. P. Víchy v prostorách velké zasedací místnosti MěÚ Bohumín, kde bylo možné se seznámit s 16 zajímavými příspěvky s tematikou ekologie a přírody kolem nás od 27 autorů ze všech bohumínských základních škol a ZŠ Rychvald. Baterkožrout, Savci, Ovzduší v Bohumíně, Naučná stezka Radegast, Fretka, Mazlíčci - to je neúplný výčet názvů příspěvků, které žáci úspěšně prezentovali. Nenechali se trémou skolit na lopatky ani před početným publikem, přítomnými učiteli a hosty. Ve chvílích svého vystoupení se z nich stávali malí profesionálové. Však také nejlepší příspěvky zazněly i na 2. krajské ekologické konferenci škol Moravskoslezského kraje, která se uskutečnila dne 3.6.2010 v zasedací místnosti Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Nad touto konferencí převzala záštitu náměstkyně hejtmana paní Mgr. V. Palková. Na krajské konferenci bylo celkem prezentováno 25 příspěvků od 45 žáků. Ani v této konkurenci se žáci všech bohumínských základních škol neztratili a obsahem svých prací zaujali publikum i porotu. Navíc žáci P. Bůžek a Š. Král z Masarykovy ZŠ a MŠ za práci Ovzduší v Bohumíně získali zvláštní cenu poroty.

Workshop

Dne 7.6.2010 se v naší škole uskutečnil pracovní workshop „Metody a formy ekologické výchovy ve škole“ realizovaný v rámci projektu  „ Pro jedno kvítí slunce nesvítí, ale… “, který byl finančně podpořen z rozpočtu KÚ MSK v rámci programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2009/2010 s touto náplní:

  1. Ekologické projekty ve škole a informační zdroje
  2. Metody a formy práce ve výuce přírodopisu a ekologie
  3. Výstupy realizovaného projektu

Setkání se účastnilo 18 pedagogů z bohumínských základních škol, ZŠ Rychvald a Wichterlova gymnázia v Ostravě – Porubě.

Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí
Pro jedno kvítí slunce nesvítí