Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Badatelem ve škole i v terénu

Badatelem ve škole i v terénuMSK

Anotace:

Propojit a rozvíjet teoretické poznatky a vědomosti z oblasti EVVO s praktickým prožitkem, poznáním a dovednostmi při využití inovativních, badatelských a aktivizačních metod. Vedení žáků k analytickému myšlení a ke kritickému vnímání světa se zaměřením na ekologii a životní prostředí, posilování dovedností s ICT technologiemi, prohloubení znalostí o ochraně přírody, zdravém životním stylu a životním prostředí nejen města Bohumín. Pěstování nezbytných a správných návyků jednání vůči prostředí a zdraví. Cílovou skupinou jsou žáci i učitelé školy i škol spádových. Prostřednictvím žáků budeme působit i na členy jejich rodin. Medializací chceme působit i na veřejnost.

Cíle:

 • školní projektový den - "Inkubátor nápadů"
 • nákup měřících čidel - sada Pasco - testování zajištěných vzorků vody
 • jednodenní badatelsky zaměřené exkurze pro žáky - s odběry vzorků vody
 • přednáška s exkurzí pro pedagogy
 • městská soutěž - "Voda je život"
 • nákup a výsadba zeleně na školní zahradě
 • vybudování interaktivního prvku na školní zahradě

Personální zajištění:

 • Mgr. Jana Svačinová
 • Ing. Věra Sedláková
 • Mgr. Miroslav Rosík
 • Božena Klosová

Financování:

70 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy, osvěty a poradenství ve školách 2018.

Hodnocení měřitelných výstupů:

 1. městská soutěž s názvem „VODA JE ŽIVOT“ se zaměřením na EVVO uskutečněná ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín pro žáky šestých tříd spádových škol – území MAS BOHUMÍNSKO – 74 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech z pěti škol a 7 pedagogů, pracovní listy, elektronické soutěžní materiály, fotodokumentace a reportáž T.I.K. 
 2. měřící čidla pro rozšíření badatelských možností experimentálního systému PASCO – 2 čidla /senzor počasí s anemometrem a GPS, kolorimetr a turbidimetr/, využití ve výuce PŘ, CH, F a PV, měření vzorků odebraných v rámci badatelských exkurzí, reportáž T.I.K.
 3. výsadba stromků a keřů na školní zahradě – 46 žáků a 3 pedagogové – 43 stromků a keřů, fotodokumentace
 4. dřevěná interaktivní výuková tabule „ROSTLINY KOLEM NÁS“ u altánu na školní zahradě - 4 žáci a 2 pedagogové
 5. projektové dny:
  • „INKUBÁTOR NÁPADŮ“ –  20 dětí, 470 žáků a 39 pedagogů
  • „VÁNOČNÍ JARMARK A STEZKA“ -  220 žáků a 13 pedagogů
 6. jednodenní badatelsky zaměřené vzdělávací exkurze - fotodokumentace

  A/ pro žáky

  • Hranický kras a Zbrašovské aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou – 49 žáků a 3 pedagogové
  • Hradec nad Moravicí, papírna Žimrovice a technická památka Weisshuhnův kanál – 36 žáků a 3 pedagogové
  • Planetárium Ostrava – 37 žáků a 2 pedagogové
  • Chemie na Slezskoostravském hradě – 16 žáků a 4 pedagogové
  • Záchranná stanice zvířat Bartošovice – 41 dětí, 90 žáků a 8 pedagogů
  • Slezské muzeum Opava - 41 žáků a 4 pedagogové
  • Pohankový mlýn Frenštát, naučná stezka Beskydské nebe a Marlenka Frýdek – Místek - 33 žáků a 3 pedagogové
  • ZOO Ostrava - 45 žáků a 2 pedagogové
  • ČOV Bohumín - 37 žáků a 5 pedagogů
  • Svět techniky Ostrava – 101 žáků a 6 pedagogů

  B/ pro pedagogy

  • Javorník ve Slezsku –  Přírodní rezervace Račí údolí – Jeskyně Na Špičáku – 31 účastníků
 7. publicita - městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web

Celkové hodnocení

Členové projektového týmu se při plnění záměrů a cílů drželi předem stanoveného časového harmonogramu. Jeho dodržování bylo sledováno na pravidelných schůzkách, kde se hodnotilo průběžné naplňování projektových aktivit. Průběžně docházelo k aktualizaci informací a drobným korekcím v časovém sledu akcí s ohledem na chod školy a aktuální stav počasí /vliv na vhodný termín výsadby/. Každé čtvrtletí bylo kontrolováno čerpání finančních prostředků. Realizátoři si rozdělili kompetence a garance za dílčí úkoly a projektové aktivity. Cíle stanovené v projektové žádosti se podařilo naplnit a v některých bodech i překročit. Přehled aktivit s počty zapojených účastníků je uveden výše.

Nad určený projektový rámec se podařilo realizovat - zapojení žáků prvního stupně a jejich pedagogů do městského dne ekologických aktivit, žáci se se svými učiteli realizovali i při projektových dnech /VÁNOČNÍ JARMARK A STEZKA, DEN ZEMĚ/. Navíc se podařilo realizovat exkurze - NS BESKYDSKÉ NEBE, ČOV BOHUMÍN, expozice DŮL MICHAL, pohankový mlýn ve Frenštátu, Marlenka Frýdek-Místek, ZOO Ostrava, Slezské muzeum Opava. O realizaci projektu informovaly městské noviny a televize, fotografie a články umístěné na webu školy. Během realizace jednotlivých aktivit jsme zaregistrovali pouze pozitivní ohlasy z řad žáků i rodičů. Největší ohlas jsme zaznamenali u badatelsko-poznávacích exkurzí a projektového dne INKUBÁTOR NÁPADŮ. Dobrý zvuk má již tradiční městská soutěž s eko tematikou.