Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Bonagrant

BonagrantBonagrant 2023

Cílem projektu je rozvoj muzikálních dovedností prostřednictvím hry na hudební nástroj. Využití hudby jako terapeutického prostředku, který pozitivně ovlivňuje vegetativní funkce člověka - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se také ke zmírnění bolesti, úzkosti i strachu.

Přínos projektu:

Udržování tělesného a duševního zdraví u dětí předškolního věku formou rytmického bubnování.

Finance:

12 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

Časový harmonogram:

Červen 2023 - zakoupení bubnů

Od září 2023 - terapeutické lekce s dětmi

Bonagrant 2022

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro získávání základních informací o významu rostlin, sledování jejich růstu, badatelské aktivity včetně manuálních činností, které by byly dostupné v rámci přilehlé školní zahrady.

Přínos projektu:

 1. využíváním přirozených podnětů, situací a praktických ukázek se děti seznamují se zákonitostmi přírody, péčí o rostliny, názvy rostlin, vidí a ochutnají přímé výsledky své práce
 2. sledují rozmanitosti přírody, druhy rostlin a zároveň i nepřímé vlivy na ně - počasí, hmyz, apod.
 3. získávají zkušenosti s pracovními a pěstitelskými činnostmi
 4. v rámci spolupráce se základní školou se mohou podělit o své zkušenosti a výsledky (využití bylinek v kuchyni, výzdoba MŠ a ZŠ květinami)
 5. při společných akcích se zákonnými zástupci na školní zahradě předvedou výsledky své práce
 6. environmentální výchova a vzdělávání ve školské praxi
 7. prezentace výsledků v rámci evaluace školy

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

Časový harmonogram:

Květen - červen 2022 - nákup vyvýšených záhonů a jejich instalace na školní zahradě
Červen a červenec (prázdninový provoz) 2022 - obsazení záhonů - dostupné bylinky, jahody, květiny, sazenice - dle sezony
Následně:

 • péče o rostliny - průběžně
 • badatelské aktivity - průběžně
 • sběr bylin, plodů - průběžně
 • celkové využití v dalších letech - dlouhodobě

Bonagrant 2021

Cílem projektu je podpora čtenářské pregramotnosti a zájmu o knihy a jejich obsah u dětí v mateřské škole prostřednictvím podnětného prostředí - zřízení třídní knihovny a čtenářského koutku s vhodnou literaturou pro děti předškolního věku. Rozvoj schopnosti naslouchat čtenému textu ve spolupráci s okolím - vrstevníky, učitelkami, členy rodiny, knihovnou, školou. Upevňování pozitivního vztahu dětí ke knihám a četbě - důležitého faktoru pro kultivaci a socializaci jedince.

Cíle:

 1. vznikne podnětné prostředí, které bude děti k činnostem s knihou motivovat, zajistí jim při aktivitě klid a soukromí, pokud ho budou potřebovat,
 2. rozšíří se knižní nabídka  vhodná pro děti předškolního věku,
 3. dojde k upevnění čtenářských návyků dětí při seznamování s knihami i prostřednictvím rodin dětí a dalších institucí (knihovna, škola), které budou do realizace zapojeni,
 4. výrazně se zlepší informovanost o významu knih a četby v rozvoji osobnosti dítěte směrem do rodinného prostředí, čímž se podpoří i upevní vzájemný vztah mezi rodiči a jejich dětmi, který je pro další osobnostní vývoj dítěte klíčový.

Finance:

16 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

Časový harmonogram:

1. etapa (18. 5. - 31. 5. 2021)
Pořízení knihovničky s dětskými knihami
(objednávka a instalace čtenářského koutku - domeček se sedátkem, knihovna ŠNEK, dětské knihy).
Příprava prostoru, kde si budou mít děti možnost knihy volně prohlížet a vstupovat do společných interakcí se svými vrstevníky, učitelkou, rodiči.

2. etapa (1. 6. 2021)
Nové knihy do šnečkova království
Slavnostní předání nových knih pořízených a financovaných z projektu dětem k jejich svátku "Mezinárodní den dětí" zaměstnancem BONATRANS za účasti zákonných zástupců dětí MŠ.

3. etapa (2. 6. - 25. 6. 2021)
Pravidelné čtení nových knížek
Postupné seznamování dětí s novou literaturou, společné sdílení pocitů a dojmů z vyslechnutého textu, vzájemné diskuze k nastoleným tématům a otázkám, zakončení této etapy zapůjčením jedné knihy domů (v době víkendu) ke společné četbě s rodiči a následnému rodinnému výtvarnému ztvárnění, z čehož vznikne "Leporelo knížek šnečkova království".

4. etapa (6. 9. - 10. 9. 2021)
Moje nejoblíbenější knížka
Vzájemné sdílení společné radosti z možnosti prezentovat svou nejoblíbenější knihu přinesenou z domova kamárádům v MŠ. Děti si přinesou do šnečkovy knihovničky na dobu jednoho týdne svou oblíbenou knihu z domova, mohou si ji vzájemně prohlížet s ostatními kamarády a paní učitelkou. Akci ukončíme "Galerií nejoblíbenějších knížek" určenou zákonným zástupcům dětí k inspiraci pro četbu se svým dítětem. 

5. etapa (13. 9. - 22. 09. 2021)
Objevujeme království knih
Posilování pozitivního vztahu ke knize a prostředí knihovny pravidelnou návštěvou spojenou s možností zapůjčení knih do mateřské školy k pravidelnému čtení a následným aktivitám s vyslechnutým textem - rozhovory, pochopení hlavní myšlenky příběhu, dramatizace, výtvarné a hudební ztvárnění.

6. etapa (26. 9. 2021)
Slavnostní pasování na prince a princeznu šnečkova království
Ukončení projektu ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte, zaměstnancem BONATRANS GROUP, a.s.

Bonagrant 2020

Cílem tohoto projektu je propojení sportovních aktivit a her napříč věkovým a sociálním spektrem dětí a žáků při využití tělocvičny a hřiště u ZŠ Starý Bohumín. Žáci naší malotřídní základní školy ve Starém Bohumíně, společně s dětmi z Mateřské školy Starý Bohumín a dětmi, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami z MŠ, ZŠ a SŠ Slezské Diakonie Starý Bohumín, se budou setkávat v rámci společných sportovních aktivit a přitom se rozvíjet v motorických schopnostech, koordinaci a rovnováze. Taktéž budou posilovat svou představivost a kreativitu v různých pohybových hrách prostřednictvím pořízených speciálních sportovních pomůcek.

Cíle:

 • propojit sportovní aktivity a hry napříč věkovými a sociálními skupinami dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
 • rozvoj motorických schopností a představivosti
 • koordinace pohybu a rovnováha
 • kreativita v různých pohybových hrách
 • nová přátelství
 • zbavení se předsudků vůči dětem s handicapem
 • pozitivní vztah k ostatním dětem
 • posilování vazeb mezi dětmi různých věkových skupin a s různými handicapy - kooperace, spolupráce, synergie

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

     522,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

 1. objednávka a nákup sportovního vybavení - 5/2020
 2. instalace zakoupeného vybavení do prostorů tělocvičny ZŠ Starý Bohumín - 6/2020
 3. uspořádání sportovního dopoledne pro MŠ Starý Bohumín a MŠ, ZŠ a SŠ Slezská Diakonie Starý Bohumín - 6/2020 a 9/2020
 4. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 10/2020

Bonagrant 2019

Projekt je zaměřen na rozšíření praktického využití prostoru školní zahrady, kterou s dětmi využíváme za vhodných povětrnostních podmínek prakticky denně. V současné době je vybavena dostatečným množstvím prolézacích prvků,dřevěným domečkem, pískovišti, travnatou i dlážděnou plochou. Dostatek stínu zajišťují vzrostlé stromy. V době pobytu venku děti využívají zahradu zejména k volným činnostem, částečně organizovaných učitelkou. V letních měsících na zahradu přesouváme i řízené pohybové činnosti. Vzhledem k tomu, že jsme malá příměstská mateřská škola a máme velmi dobrou spolupráci se zákonnými zástupci dětí, pravidelně pořádáme besídky a posezení na školní zahradě. Stále se potýkáme s nedostatkem místa k sezení. Chybějícím článkem při rozšíření dalších činností a aktivit na školní zahradě jsou volné lavice, které potřebujeme k různorodému využití.

Cíle:

 • vytvoření učebního hnízda - přesun řízených didaktických činností na zahradu
 • místo pro odpočinek dětí včetně relaxačních aktivit
 • místo pro hry
 • vytvoření posezení v době akcí organizovaných pro děti  a jejich  zákonné zástupce - jaro, léto, podzim

Finance:

10 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

 1. objednávka a nákup 4 ks dřevených lavic - 4/2019
 2. umístění lavic do prostoru zahrady mateřské školy a jejich aktivní využívání - 5/2019
 3. vyhodnocení grantu dle stanovených podmínek - 9/2019

Bonagrant 2018

Projekt je zaměřen na rozšíření možností aktivně vytvářet a zpracovávat širokou škálu materiálů ve volnočasových, výtvarných a pracovních aktivitách nejen školní družiny - máme dlouholetou tradici spolupráce s Mateřskou školou Skřivánek, Mateřskou školou a Základní školou ve Starém Bohumíně, DDM v Bohumíně, Spolkem přátel bohumínské historie. Práce žáků prezentujeme na tradičních výstavách v prostorách školy, na Vánočním jarmarku, při výročích školy a jiných příležitostných akcích organizovaných nejen školou. S velmi rychlým rozvojem nových technologií bychom rádi dětem, žákům i pedagogům umožnili využívat moderní pomocníky v rámci volnočasových aktivit, ale i v rámci běžné výuky a naučili žáky nové formy kreativní práce. Chybějícím článkem pro realizaci záměru je vhodný skenovací, řezací a kreslící plotr s možností bezdrátového připojení k PC (funkce WLAN) při využití doplňkového příslušenství, které rozšiřuje rozmanitost, kreativitu a originalitu tvorby.  

Cíle:

 • nákup multifunkčního zařízení
 • využití zařízení v rámci výchovně-vzdělávacího procesu a při přípravě a realizaci kulturních programů  

Finance:

16 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

 • jaro 2018 -  zpracování a předložení grantové žádosti
 • červen 2018 - schvalovací proces a podpis darovací smlouvy
 • září 2018 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání 

Bonagrant 2017

Projekt se zaměřuje na rozšíření možností aktivně vnímat a prožívat hudbu nejen při běžných hodinách hudební výchovy, ale zejména při práci školního sboru, který ve škole pracuje již 20 let a pořádá řadu veřejných vystoupení.

Cíle:

 • nákup přenosných zařízení pro ozvučení
 • využití zařízení v rámci hodin hudební výchovy a při přípravě a realizaci kulturních programů 

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

 • červen 2017 -  zpracování a předložení grantové žádosti
 • červenec 2017 - schvalovací proces
 • srpen 2017 - podpis darovací smlouvy
 • září 2017 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání

Bonagrant 2016

Projekt je zaměřen na rozšíření možností využití prostoru školního dvora a zahrady školy, který byl regenerován v roce 2013 zásluhou zřizovatele. Vzhledem k velkému počtu uživatelů tohoto prostoru je cílem realizátorů vhodně dotvořit a využít prostor školní zahrady. Vhodnou alternativou jsou dřevěné interaktivní prvky, které by doplnily stávající možnosti využívání tohoto prostoru. Zahrada bude obohacena o interaktivní prvek PEXESO z nabídky dodavatele.

Cíle:

 • doplnění stávajícího inventáře zahrady školy
 • rozšíření možností relaxačních aktivit v prostoru školní zahrady
 • podpora rozvoje rozumových schopností a logiky dětí a žáků
 • využití přírodního materiálu k aktivnímu programu dětí, žáků a návštěvníků
 • zatraktivnění prostoru školní zahrady pro místní obyvatele

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

 4 000,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

 • červen 2016 - zpracování a předložení grantové žádosti
 • září 2016 - schvalovací proces
 • říjen 2016 - podpis darovací smlouvy a objednávka PEXESA
 • listopad 2016 - výroba a dodávka PEXESA
 • prosinec 2016 - březen 2017 - uskladnění PEXESA  v prostoru školních dílen
 • duben 2017 - osazení interaktivního prvku na školní zahradu - "VÍTÁNÍ JARA"